O firmie |   Kontakt  |  Katalog  
Phenix Sp. z .o.o ul. Kierbedzia 4  00-728 Warszawa        
tel.(22) 644 76 66, (22 )644 76 67, (22)497 99 99, fax(22) 641 36 00            
 
 
      Strona Główna
      O firmie
      Kontakt
      Katalog akcesoria
      Katalog foteliki
      Aktualności
      Archiwum
      Aktualnie
      realizowane
      Karty
      charakterystyki
      Zdjęcia
      Prezentacja
      inwestycji 8.2MASZYNY
 

 
ABOUT US

 Warszawa, 6.10.2014 r.

PHENIX Sp. z o.o.

ul. Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

    Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert do planowanego zakupu licencji oraz wdrożenia systemu B2B zgodne z poniższą specyfikacją realizowane w projekcie „Stworzenie systemu do automatyzacji procesów biznesowych łączących Wnioskodawcę z Partnerami objętymi projektem” realizowanego w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesy typu B2B” osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Umowa nr UDA-POIG. 08.02.00-14-563/14-00.

 

Integralną częścią zapytania ofertowego jest wyciąg z biznes planu projektu opisujący szczegółowo zakres projektu.

 

Specyfikacja zapytania ofertowego:

 

Działanie

Oszacowana pracochłonność [roboczogodzin]

Zakup usługi: Analiza przedwdrożeniowa i projekt systemu B2B integrującego systemy informatyczne Partnerów

500

Moduł ofertowania i obsługi przetargów (Moduł 1)

850

Moduł zarządzania e-faktura (Moduł 2)

550

Moduł obsługi reklamacji (Moduł 3)

500

Moduł raportowania (Moduł 5)

370

Moduł komunikacji z Partnerami (Moduł 4)

550

Moduł magazynu WMS (Warehouse Management Software) (MODUŁ 6)

3200

Adapter do systemu VF MAG (Moduł 7)

400

(FAZA1): Wdrożenie modułów oprogramowania Systemu B2B oraz adapterów integrujących obecnie wykorzystywane systemy przez Wnioskodawcę z głównym systemem.

2176

(FAZA 2): Testowanie systemu B2B i uruchomienie wersji finalnej.

460

 

 

Złożona oferta powinna zawierać:

·         nazwę i adres oferenta,

·         datę sporządzenia,

·         termin ważności oferty,

·         opis doświadczeń,

·         cenę netto dla poszczególnych zadań,

·         termin płatności

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może zostać przesłana:

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  info@phenix.pl

·         za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres firmy.

 

Oferta powinna być ważna do: 31.12.2014

 

Ew. pytania proszę kierować wyłącznie na adres mailowy: info@phenix.pl

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie www oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.10.2014

 

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Lp.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1

Cena całkowita za usługę

Porównanie cen oferentów do budżetu jaki jest przeznaczony na działanie.

60

2

Kompleksowość oferty

Stosunek ilości działań zaoferowanych / ilości wszystkich zadań z zapytania *20 pkt

20

3

Doświadczenie

Doświadczenie w zakresie prac realizowanych w projekcie

20

 

 

Razem

100

 

Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru poszczególnych części składowych z różnych ofert.


Warszawa, 10.07.2009

Phenix Sp. z o.o.

ul. KIERBEDZIA 4
00-728 WARSZAWA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Firma Phenix Sp. z o.o.  otrzymada finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na realizację projektu :Priorytet I Działanie 1.5 RPOWM 2007-2013  Zakup maszyny i form do produkcji plastikowych fotelików samochodowych dla dzieci

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę automatycznej  maszyny do wytłaczania z rozdmuchem  i 2 form do produkcji plastikowych fotelików samochodowych dla dzieci.

Specyfikacji podzespołów :

-  zasobnik na surowiec

-  podajnik surowca

-  komora rozdmuchowa

-  osłony z poliwęglanu

-  2 formy fotelików

-  urządzenie zamykające formę

-  wytłaczarki

-  głowica akumulacyjna

-  szafa sterująca całym procesem

 

Złożona oferta powinna zawierać:

·         nazwę i adres oferenta,

·         datę sporządzenia,

·         termin ważności oferty,

·         termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Ofertę należy przesłać do siedziby firmy -  adres:  PHENIX" Sp.z o.o.

                                                                       ul. Kierbedzia 4

                                                                       00-728 WARSZAWA                                                         

Oferta powinna być ważna do: 30.09.2009

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.09.2009

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przewidywany termin realizacji zamówienia/umowy :od 17.09.2009 do 15.06.2010.

W przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu w umowie o dofinansowanie termin wykonania i  dostarczenia maszyny do firmy Phenix może być odpowiednio zmieniony.

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:  cena

 

Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 Złożenie oferty oznacza akceptację  umowy kupna-sprzedaży:            

                                                  Umowa

zawarta w  Warszawie dnia …………………………………….

między:

 

1.   nazwa i adres  dostawcy     …………………………………………………………………………………………………

NIP ………………………………, REGON   nr     …………………………………………,. wpisanym   do rejestru przedsiębiorców, prowadzonym przez  ……………………………………………………………………………………………………………zwanym w treści umowy “Dostawcą”    

a

2. Phenix Sp. z o.o., ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, NIP 521-31-03-347 , zwanym  w dalszej części umowy „Zamawiającym”.

 

PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA  UMOWY

 

§ 1

 

1.      Przedmiotem umowy jest dostawa przez Dostawcę:

- Automatycznej maszyny do wytłaczania z rozdmuchem, typ ……………wraz z podajnikiem automatycznym, młynem, schładzalnikiem oraz 2 formami i innym podzespołami według .załącznika,  do produkcji fotelików plastikowych dla dzieci; zwanej dalej Maszyną.

W dokumentach dotyczących realizacji umowy takich jak faktury,  protokół odbioru maszyny i form, itp.  będzie stosowana nazwa odpowiadająca kategorii wydatków wykazanych w załącznikach do  umowy o dofinansowanie  zawartej przez Zamawiającego z Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

 

2.      Dostawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu Maszynę  w terminie nie dłuższym niż

do  ……………………………………….

3.      Dostawca zobowiązany jest dostarczyć jako integralną część Maszyny:

a)      Dokumentację DTR – 1 egz. w języku polskim,

b)      Wymagane przepisami pozwolenia, certyfikaty, atesty.

4.      Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 4, nastąpi wraz z przekazaniem Maszyny.

 

WARUNKI DOSTAWY I INSTALACJI

 

§ 2

 

1.                  Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Maszyny Zamawiającemu.

2.                  Adres dostawy: 26-600 RADOM, ul. Północna 1

3.                  Dostawca jest zobowiązany do opakowania i prawidłowego zabezpieczenia urządzeń podlegających dostawie w sposób dostosowany do transportu samochodowego i załadunku na samochód

4.                  Transport do siedziby Zamawiającego Maszyny oraz jej zabezpieczenie przed uszkodzeniem, dokona na swój koszt Dostawca, po uprzednim zaksięgowaniu na swoim rachunku bankowym pierwszej i drugiej raty płatności, o których mowa w § 6, pkt. 2 niniejszej umowy.

5.                  Dostawca pokrywa koszty ubezpieczenia Maszyny na czas jej załadunku oraz transportu do siedziby Zamawiającego.

6.                  Z czynności dostawy Maszyny do siedziby Zamawiającego zostanie sporządzony protokół dostawy.

7.                  Dostawca najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem dostawy Maszyny przekaże  Zamawiającemu instrukcją  rozładunku, posadowienia i przygotowania do uruchomienia Maszyny .

8.                  Zamawiający dokona własnych starań i na swój koszt rozładunku Maszyny  oraz posadowi przedmiot umowy na miejsce instalacji.

9.                  Zamawiający doprowadzi niezbędne media do zasilania Maszyny i zgłosi pisemnie Dostawcy gotowość do uruchomienia.

10.              Montaż, rozruch techniczny i przekazanie Maszyny , zostanie przeprowadzony przez Dostawcę na jego koszt.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

§ 3

 

1.                  Rozruch techniczny Maszyny  będzie przeprowadzony prze współudziale przedstawicieli obu stron umowy.

2.                  Rozruch techniczny Maszyny  rozpocznie się dopiero po stwierdzeniu przez Dostawcę, że wszystkie warunki niezbędne do pracy maszyny zostały zapewnione.

3.                  Rozruch techniczny Maszyny  zostanie potwierdzony protokołem odbioru.

4.                  Od chwili podpisania przez strony protokołu odbioru, ryzyko utraty lub uszkodzenia będącego wynikiem nienależytego zabezpieczenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego.

 

GWARANCJA

 

§ 4

 

1. Dostawca udziela na Maszyny  dwunastomiesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu przekazania Maszyny .

2. W razie wystąpienia wad istotnych lub każdej innej awarii powodującej niesprawność Maszyny , gwarancja ulega przedłużeniu o czas, od chwili powiadomienia Dostawcy przez Zamawiającego o wadzie, do czasu jej usunięcia.

4.      Wadą istotną jest taka usterka Maszyny , która będzie wymagała od Dostawcy sprowadzenia części zamiennych od producenta.

5.      Warunki gwarancji będą zgodne z obwiązującymi przepisami w tym zakresie w Polsce
i zostaną określone w karcie gwarancyjnej, która stanowić będzie załącznik do umowy.

6.      Uprawnienia wynikające z gwarancji nie ograniczają w niczym uprawnień przewidzianych przepisami o rękojmi.

§ 5

 

1.  Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi, w przypadku:

a.      Eksploatacji Maszyny  w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi doręczoną Zamawiającemu w chwili wydania Maszyny;

b.      Dokonywania samodzielnych napraw bez zgody Dostawcy.

c.      Przez samodzielne naprawy nie uważa się czynności wynikających z bieżącej obsługi, wymiany materiałów i części eksploatacyjnych.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 6

 

1.    Cena wynosi:   PLN ……………………………………………………….

Maszyna wraz z formami netto + 22% VAT (słownie:   + 22% VAT),

Ceny w walutach przeliczone będą wg kursu sprzedaży NBP z dnia wydania towarów i wystawienia faktur końcowych sprzedaży.

 

 Należność zostanie zapłacona w miesięcznych ratach po otrzymaniu przez Zamawiającego

 kolejnych transz dofinansowania. Całość nie później niż do ……………………………………..

 

  SIŁA WYŻSZA

 

§ 7

 

1.   W przypadku wystąpienia siły wyższej (np.: powódź, trzęsienie ziemi, strajki i inne), mającej rzeczywisty wpływ na wykonanie niniejszej umowy, określony w
§ 1 termin dostawy, ulega przesunięciu o czas trwania siły wyższej.

2.   Dostawca zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu i zakończeniu działania siły wyższej, uniemożliwiającej terminowe wykonanie umowy, przy czym informacja taka powinna być potwierdzona przez właściwą Izbę Handlową. Na termin zawiadomienia nie wpływa czas niezbędny do uzyskania potwierdzenia z właściwej Izby Handlowej.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 8

 

1.                       Do czasu uregulowania wszystkich należności wynikających z postanowień umowy Maszyna  będzie stanowić własność Dostawcy. 

2.                       W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy, Dostawca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej przez Zamawiającego zaliczki oraz innych otrzymanych w wyniku realizacji niniejszej umowy, od Zamawiającego pieniędzy , w terminie 7 dni od wezwania do jej zwrotu.

3.                       Dostawca zapłaci odsetki karne ustawowe, od otrzymanych pieniędzy wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

§ 9

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

 

§ 10

 

W razie sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

 

  § 11

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 

   § 12

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla  Dostawcy  i dwa

dla . Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

   Zamawiający                                                                     Dostawca