O firmie |   Kontakt  |  Katalog  
Phenix Sp. z .o.o ul. Kierbedzia 4  00-728 Warszawa        
tel.(22) 644 76 66, (22 )644 76 67, (22)497 99 99, fax(22) 641 36 00            
 
 
      Strona Główna
      O firmie
      Kontakt
      Katalog akcesoria
      Katalog foteliki
      Aktualności
      Archiwum
      Aktualnie
      realizowane
      Karty
      charakterystyki
      Zdjęcia
      Prezentacja
      inwestycji 8.2MASZYNY
 

 
ABOUT US

 


Informacje o ogłoszeniu

 

Termin składania ofert

do dnia 24-08-2020

 

Numer ogłoszenia

1255146

 

Status ogłoszenia

Aktualne

 

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
2. Oferta musi zawierać:
a. nazwę i adres oferenta,
b. datę sporządzenia,
c. termin ważności oferty,
d. cenę.
3. Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w innym języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
6. Przesłanie oferty drogą elektroniczną traktowane jest jak złożenie oferty podpisanej.
7. Jeżeli oferta oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert.
1. Ofertę należy złożyć w biurze projektu lub siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, Warszawa (00-728) do dnia 24.08.2020 r. do godz. 10.00, przesłać pocztą na adres siedziby albo przesłać drogą elektroniczną na adres epm@phenix.com.pl w tym terminie.
2. Oferta złożona po terminie jest traktowana jako nieważna.
3. Oferta powinna obejmować całość zakresu zapytania.
4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do anulowania postępowania lub do zakończenia bez dokonania wyboru bez podania przyczyny.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

epm@phenix.com.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Zawada

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 999 999

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń do wyposażenia Działu B+R oraz adaptacja hali na ten cel.


Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Stworzenie Działu B+R w Phenix sp. z o.o. do projektowania fotelików samochodowych i badania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa”; wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

 

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń do wyposażenia Działu B+R oraz adaptacja hali na ten cel.


Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Stworzenie Działu B+R w Phenix sp. z o.o. do projektowania fotelików samochodowych i badania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa”; wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Uwaga:
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Zapytanie nie podlega zapisom Prawa Zamówień Publicznych.

 

Przedmiot zamówienia

 

1.      Twardościomierz Shore'a analogowy lub elektroniczny do materiałów polimerowych

Możliwość pomiaru w skali D oraz A,

Pomiar według normy ISO R 868,

Statyw manualny ze stolikiem o średnicy min. 90 mm,

 

2.      Dynamometr do pomiaru siły zrywania  elementów z tworzyw sztucznych.

Urządzenie do badań wytrzymałościowych na ściskanie i rozciąganie.

Siła pomiarowa do (lub więcej)                                1kN     

Dokładność siły pomiarowej                             

Efektywny zakres pomiarowy FS)                              2-100 FS

Zakres dopuszczalnych odkształceń                                

Dokładność pomiaru przemieszczenia                      ≠0.5%

Rozdzielczość pomiaru przemieszczenia                  0,001 mm

Zakres prędkości                                                       0,01 mm/min         500 mm/min

Zakres pracy                                                              min. 720 mm

Standardowe szczęki maszyny (rozciąganie)                        Manualne szczęki ściskające

Standardowe szczęki maszyny (ściskanie)                Szczęki okrągłe

Zasilanie                                                                    230V / 50Hz lub 400 V

 

3.      Suwnica bramowa dopasowana indywidualnie do wielkości i warunków hali maszynowej maszyny.

Typ: jezdna.

Udźwig min 1,5 tony

Rozstaw podpór bocznych 215 cm

Wysokość podnoszenia  punkt szczytowy 3,5 metra

 

 

4.      Laserowy stół do cięcia prototypowych elementów konstrukcyjnych do fotelików samochodowych dla dzieci z tworzyw sztucznych i metalu.

Powierzchnia pracy plotera (mm) lub więcej                      1200 x 2000

Przewidywana moc plotera laserowego lub więcej             500-700 W

Maksymalny obrabiany element                              1250mm x 2000 mm  x 30mm

Napęd                         Silniki krokowe samosmarujące łożyska liniowe ze stali nierdzewnej

Kontrola prędkości     Dostępna z oprogramowania od 0.1 ~ 100%, dostępna z pulpitu lasera od 1 ~ 100%

Kontrola mocy            Dostępna z oprogramowania od 0.1 ~ 100%, dostępna z pulpitu lasera od 1 ~ 100%

Bufor pamięci             Min  32MB, Obsługa min  100 plików. Wbudowany menedżer plików.

Soczewki                                 soczewka 2.5", zainstalowana w karetce;

Pulpit sterowniczy                              LCD DSP z min 4 linijkami tekstu

Rodzaj lasera  Preferowany chłodzony cieczą CO2 Laser Head lub inny spełniający wymogi,

Głębokość cięcia                                                                   Min akryl 0-25mm

Prędkość cięcia                                                                      0-200mm/s   min

Dokładność kątowa                                                               < 2 %o promile   min

Dokładność                                                                            <0.01mm  min

Zasilanie                                                                    230V 50HZ lub 400 V 50 HZ

Przewidziane oprogramowanie współpracujące      Laser Cut, CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD

Formaty graficzne                                                     PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF

Maksymalna wysokość materiałów                                      Min do 30 mm

Żywotność lasera                                                                  Min  1500 godz

 

LUB:

Laserowe urządzenie do cięcia w 3 wymiarach prototypowych elementów konstrukcyjnych do fotelików samochodowych  dla dzieci z tworzyw sztucznych i metalu

Rodzaj procesu: cięcie zrobotyzowane

  1. Minimalne wymagania dla robota:

-          Robot 6 osiowy, możliwa praca w pozycji sufitowej

-          Zasięg max. ramienia robota nie mniejszy jak 1800 mm

-          Obciążenia na kiści 6 osi, nie mniej jak 20kG

-          Tor prowadzenia wiązki:  zamknięta, zintegrowana optyka w elementach ruchomych robota od 3 do 6 osi

  1. Technologia cięcia: impulsowy laser CO2 150W, QCW (300W peak rectangular pulse), głowica metalowa pompowanie RF.
  2. Sprzęg automatyczny na kiści robota, cztery adaptery do głowic narzędziowych (Sprzęg musi posiadać wystarczającą ilość połączeń elektrycznych i pneumatycznych, potrzebnych do sterowania głowicami narzędziowymi)
  3. Dwie głowice narzędziowe do cięcia tworzyw laserem CO2
  4. Cela robota nie mniejsza niż 3,4 x 3,2 x 2,2m zapewniająca ergonomię oraz bezpieczeństwo pracy:

-          Ściany celi zamknięte

-          Oświetlenie celi,

-          Sygnalizatory świetlne, systemy bezpieczeństwa

-          Szybkobieżna brama rolowana

-          Okno z poliwęglanu

-          System oddymiania dostosowany do procesów cięcia

  1. Leżnia ustalająca pozycję elementu obrabianego (ręczne umieszczanie elementu)
  2. System dozowania gazów asystujących do procesu cięcia (Azot, Tlen)
  3. Układ sterowania procesem obróbki z poziomu kontrolera robota.

 

5.      Drukarka 3D do dużych gabarytów (fotelików samoch. dla dzieci)

Technologia druku FDM

Obszar roboczy min                                                 600x440x420mm

Grubość warstwy maks.                                                   50 mikronów

Rodzaj filamentów                                                 PLA, ABS, Carbon Fiber, Wood, Nylon, PC, TEG,  

                                                                                  HIPS, PP, Flexible, TPU, PVA i inne               

Średnica fi lamentu   minimum                                                        1.75 mm

Średnica głowicy drukującej  min                                                     0,4mm

Zakres temperatury pracy dyszy min                                   400 ℃

Liczba głowic                                                             Jedna, opcja dwie

Powierzchnia stołu roboczego                                Podgrzewana platforma ze szkła

Temperatura platformy min                                                 85°C

Kalibracja platformy roboczej                                      Ręczna  lub automatyczna

Czujnik końca filamentu                                                                   Tak

Rozdzielczość druku min.                                                      0.01mm

Maksymalna prędkość drukowania min:                              175mm/s

Zasilanie                                                                                220V  lub 400 V

Łączność ;                                                                                          Karta SD lub USB lub HD

Wymagania sprzętowe system                                             Windows,

Oprogramowanie   sterujące                                               Tak

Format plików                                                                                   STL, OBJ, GCode, Amf

Komora podgrzewana min                                                               55 st C.

Gwarancja  min                                                                                12 miesięcy

 

6.      Oprogramowanie do projektowania fotelików i form oraz sprzęt komputerowy.

Programy do projektowania: NX 11 (lub wyższe) lub/i CAD/CAM/CAE oraz Moldex3D lub CADMould,

Komputer Dell Precision 7510 lub  inny wyższej klasy przystosowany do projektowania przy użyciu ww programów wraz z monitorem.

 

7.      Surowce do uruchomienia zakupionych urządzeń wykonujących prototypy

 

Granulaty plastyku:

MOPLEN HP 500N   -  500 KG

BOREALIZ PP RB307MO – 200 KG

POLIPROPYLEN EP 540N  - 300 KG

POLIPROPYLENKMT 6100-EP300K – 300 KG

HOSTALEN ACP 5831D – 400 KG

TIPPELIN 6000B – 200 KG

HDPE –R800  - 1000 KG

HDPE-AKL- R czarny - 1000 KG 

KILPLEN K597 – 1000 KG

SIBUR HD85612im – 1000 KG

 

BARWNIK CHROMAVERSAL BLACK 19266 – 4 KG

 

ZESTAW  KLAMR I PASÓW 5 PUNKTOWYCH DO FOTELIKÓW SAMOCHODOWYCH DLA DZIECI W GRUPIE I WEDLUG REGULAMINU ECE 44/04 WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI - 200 szt.

 

MATERIAŁY TEKSTYLNE :

Pika poliester – gramatura 80 gr/m, laminowana 3 mm szary laminat  – czarna – 200m2 

Pika poliester – gramatura 80 gr/m, laminowana 3 mm szary laminat  – szara – 200m2

Pika poliester – gramatura 80 gr/m, laminowana 3 mm szary laminat  – czerwona – 100m2

Julka – dystansówka – gr 100 gr/2, laminowanie 3,5 mm czarne podbicie -  100 m2 – czarna

Julka – dystansówka – gr 100 gr/2, laminowanie 3,5 mm srebrne podbicie -  100 m2 – czarna

Julka – dystansówka – gr 100 gr/2, laminowanie 3,5 mm czarne podbicie  -  100 m2 – niebieska

Julka – dystansówka – gr 100 gr/2, laminowanie 3,5 mm czarne podbicie  -  100 m2 – czerwona

Dzianina „golfówka” poliester – gr 100 gr/m2, laminowana 10 mm laminat biały – 240 m2 - biała

 

8.      Cyfrowy symulator testów zderzeniowych.

Stanowisko komputerowe z programem symulującym testy bezpieczeństwa dzieci w  fotelikach samochodowych, z wykorzystaniem wirtualnych manekinów  Q10, Q6, Q3, Q1,5 (według regulaminu R129).  Program powinien być zgodny z przepisami  zawartymi w regulaminem ECE- 44/04 i jeśli to możliwe z nowym regulaminem R129. Mile widziane jest aby program był przystosowany oprócz analizy testów zderzeń czołowych, również do bocznych testów zderzeniowych. 

 

9.      Urządzenie do badania naciągu dolnego pasów wraz z blokiem manekina P10

Stanowisko przygotowane indywidualnie według zaleceń zawartych w regulaminie ECE-44/04 / i jeśli to możliwe z nowym regulaminem R129.

 

10.  Stanowisko badawcze do dynamicznych testów zderzeniowych

Stanowisko przygotowane indywidualnie według zaleceń zawartych w regulaminie ECE-44/04 / i jeśli to możliwe z nowym regulaminem R129.

 

11.  Urządzenie do badania wytrzymałości blokady pasów

Stanowisko przygotowane indywidualnie według zaleceń zawartych w regulaminie ECE-44/04 / i jeśli to możliwe z nowym regulaminem R129.

 

12.  Prace remonotowo-adaptacyjne w budynku firmy w Radomiu przy ul. Północnej 1:

 

Ocieplenie ścian hali: Styropian 10 cm grubości, siatka, tynk, malowanie.

Wymiana okien: wysokość 1,25 szerokość 1,30 m ilość 18 sztuk, szyby 3 warstwowe uchylne.

Montaż 2 wentylatorów okiennych 600W, średnica min. 45 cm.

Dostosowanie podłogi. Powierzchnia 200 m2 , utwardzenie i wybetonowanie.

Malowanie ścian farba biała  powierzchnia 510 m2, sufit podwieszany 200 m2.

Rozłożenie instalacji elektrycznej  wraz z okablowaniem i siecią komputerową

Instalacja elektryczna. Instalacja okablowania elektrycznego 450mb 3* 2,5mm2.

Instalacja 400 V. Rozdzielnia  prądowa180 kW. 90 mb instalacji  4* 50 mm rozdzielnia, bezpieczniki do maszyn 50 kW. Przyłącza 400 V - 1, przyłącza 230 V – 16 A 2 gniazdowe - 7 sztuk, instalacja oświetlenia LED Oprawa SL180-60-5000TA,  24 lampy.

Adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych i socjalnych: 2 łazienki z prysznicem powierzchnia  2 * 5 m2. Pomieszczenie socjalne 30 m2. 

Dach: Poprawa konstrukcji i uszczelnienie dachu: 290 m2, blacha trapezowa ocynkowana, styropian 2 * 5 cm.

 

Kod CPV

38970000-5, 38548000-8, 30210000-4, 32330000-5, 45000000-7

 

 

Nazwa kodu CPV

Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa urządzeń do 30.09.2020 roku.

 

Załączniki

Brak załączników

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

 

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

 

Dodatkowe warunki

Oferent powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia oraz załączyć specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.

Zamawiający może wezwać do potwierdzenia spełnienia oferowanych parametrów w formie wyciągu parametrów producenta urządzenia z dokumentacji technicznej .
Oferent powinien w ofercie zawrzeć dane kontaktowe wraz z adresem e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie terminu i harmonogramu realizacji umowy, o ile nie powoduje ona zmiany charakteru umowy.

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, wymaganych dla należytej realizacji Projektu, m.in. zmiana harmonogramu realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy, bądź zmiany załączników do umowy, wyłącznie w formie pisemnej.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta
Powinna zawierać w szczególności następujące w informacje:
- pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
- cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,
- termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),
- termin wykonania zamówienia,
- warunki płatności,
- okres gwarancji i jej warunki (wymagany minimum 12 miesięczny okres gwarancji na urządzenia),
2. Oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia lub specyfikację techniczną oferowanego urządzenia (dołączyć karty techniczne urządzeń).

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena (C) 100 %
Liczba punktów, które można uzyskać zostanie obliczona wg następujących wzorów:
Cena – C
C = (Cmin : Co) x 100 pkt x 100%
C – przyznane punkty w kryterium ceny;
Cmin – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie;
Co – cena oferty ocenianej.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Wszystkie oferty złożona w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia przypadającego na ostatni dzień terminu złożenia oferty.

 

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Adres

Stanisława Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

 

Numer telefonu

+48 601 999 999

 

Fax

+48 22 641 36 00

 

NIP

5213103347

 

Tytuł projektu

Stworzenie Działu B+R w Phenix sp. z o.o. do projektowania fotelików samochodowych i badania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa

 

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-7591/17-00

 
Informacje o ogłoszeniu

 

Termin składania ofert

do dnia 10-08-2020

 

Numer ogłoszenia

1253071

 

Status ogłoszenia

Aktualne

 

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
2. Oferta musi zawierać:
a. nazwę i adres oferenta,
b. datę sporządzenia,
c. termin ważności oferty,
d. cenę.
3. Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w innym języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
6. Przesłanie oferty drogą elektroniczną traktowane jest jak złożenie oferty podpisanej.
7. Jeżeli oferta oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert.
1. Ofertę należy złożyć w biurze projektu lub siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, Warszawa (00-728) do dnia 10.08.2020 r. do godz. 15.00, przesłać pocztą na adres siedziby albo przesłać drogą elektroniczną na adres epm@phenix.com.pl w tym terminie.
2. Oferta złożona po terminie jest traktowana jako nieważna.
3. Oferta powinna obejmować całość zakresu zapytania.
4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do anulowania postępowania lub do zakończenia bez dokonania wyboru bez podania przyczyny.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

epm@phenix.com.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Zawada

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 999 999

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa toru zderzeniowego z osprzętem i oprogramowaniem oraz manekinów z grup Q/P.
Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego fotelików samochodowych firmy Phenix”; wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 1.2 Innowacje w MŚP realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

 

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa toru zderzeniowego z osprzętem i oprogramowaniem oraz manekinów z grup Q/P.
Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego fotelików samochodowych firmy Phenix”; wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 1.2 Innowacje w MŚP realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Uwaga:
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapytanie nie podlega zapisom Prawa Zamówień Publicznych.

 

Przedmiot zamówienia

Dostawa toru zderzeniowego z osprzętem i oprogramowaniem oraz manekinów z grup Q i P do testów.


1. TOR ZDERZENIOWY WRAZ Z OSPRZĘTEM

Zgodny z regulaminem ECE 44/04 oraz spełniający założenia nowego regulaminu R129.

 

1.1 System kontroli

Sprzęt i oprogramowanie do kontroli umożliwiające:

- konfigurację testową,

- wybór prędkości i nadzór bezpieczeństwa,

i posiadające:

- automatyczny system testowania i pozycjonowania,

- urządzenie do pomiaru prędkości,

- system pomiaru penetracji.

 

1.2 Tor i układ napędowy

 

Szyny:

Obejmujące system pozycjonowania pojazdu łańcuchowego i system napędu typu bungee.

Długość całkowita: do 40 m

 

Napęd i pozycjonowanie

- Elektryczny i elastyczne.

- Automatyczny system testowania i pozycjonowania - kontrolowany przez sterownik sanek, aby zapewnić pożądaną prędkość uderzenia.

 

Sanie:

- Muszą spełniać wszystkie wymagania określone w wymienionych przepisach.

- Sanie muszą wytrzymywać uderzenia przy obciążeniu 900 kg z środkiem ciężkości na wysokości 1 m przy prędkości od 30 do 32 km/h z opóźnieniem 12G

 

Wózek:

- minimalna waga 380 kg,

- 2 pojazdy do łatwej zmiany konfiguracji testu (czas wymiany poniżej 30 minut),

- wózek musi umożliwiać badanie CRS.

Prędkość: min 50 km/h przy długości 35-40 m

Maksymalna ładowność: 400 kg

 

Stanowiska testowe:

- Stanowisko badawcze zgodnie z załącznikiem 6 do R44 EKG.

- Stanowisko badawcze zgodnie z załącznikiem 6 do R129 EKG.

 

Zderzenia boczne:

- Zgodnie z załącznikiem 6 do R129ECE.

 

System hamujący/stop:

- Serwo hydrauliczne.

- Programowalny dla przednich i tylnych impulsów uderzeniowych R-44 ECE i R-129 ECE.

- Inne impulsy wymagają przeprogramowania za pomocą oprogramowania sterującego.

- Do 50G impulsu o wartości nominalnej.

 

 

1.3 Wyposażenie

Sprzęt musi zapewniać synchronizację między gromadzonymi danymi a filmowanymi obrazami

 

Czujniki:

Dla manekinów:

• 3-osiowy czujnik prędkości kątowej głowicy

• 3-osiowy akcelerometr do głowicy

• 6-osiowy czujnik obciążenia do pomiaru siły szyi i momentu zginającego

• 3-osiowy akcelerometr dla klatki piersiowej

• 3-osiowy akcelerometr dla miednicy

• Teleskopowe czujniki ugięcia klatki piersiowej

• Czujniki ciśnienia w jamie brzusznej

Dla systemu:

• Czujnik siły do ​​pomiaru siły rozciągania pasów

• 3-osiowy akcelerometr do zwalniania wózka

• System pomiaru penetracji do drogi zatrzymania

 

2. Rejestrator wideo

Zgodny z regulaminem ECE 44/04 oraz spełniający założenia nowego regulaminu R129.

 

Rejestrator wideo zintegrowany z torem.

Szybki system nagrywania wideo z następującymi funkcjami:

Sprzęt do filmowania i fotografowania w laboratorium kolizyjnym:

Rozdzielczość: minimum FullHD

Szybkość rejestracji: 5000 klatek na sekundę (FPS)

Pojemność pamięci: 4GB

Zoom: Pełny zestaw obiektywów do rejestrowania różnych testów

Synchronizacja czasu między nagrywaniem wideo, a danymi rejestrowanymi przez czujniki przyspieszenia.

Statyw do aparatu.

Systemy oświetlenia LED + konstrukcje nośne + system sterowania.

Liczba kamer / obiektywów: przynajmniej jeden pełny zestaw.

Lustro do dzielenia obrazu podczas nagrywania testów zderzeniowych (przód/bok) lub system dwóch kamer.

Laserowy pozycjoner do tworzenia linii pionowych i poziomych podczas testów zderzeniowych lub rozwiązanie równoważne.

Oprogramowanie do analizy obrazu do pomiaru wychylenia głowy.

 

 

3. Oprogramowanie do zbierania danych i ich analizy

Zgodne z regulaminem ECE 44/04 i spełniające założenia nowego regulaminu R129.

 

Rejestrator minimum 24 kanałowy

Minimalna częstotliwość próbkowania 20 000 próbek/sekundę/kanał.

Niezależny regulator napięcia na kanał

Szerokość pasma: DC do 40 kHz

Oprogramowanie powinno umożliwiać filtrowanie wyników testów zgodnie z ISO 6487.

Oprogramowanie powinno umożliwiać eksport wyników testu do formatu .xls(x).

Synchronizacja czasu między nagrywaniem wideo, a danymi rejestrowanymi przez czujniki przyspieszenia.

 

Oprogramowanie do kompleksowego wspomagania tworzenia nowych produktów, uwzględniające zalecenia otrzymanych po testach zderzeniowych, na etapie projektu, poprzez prace rozwojowe, do etapu gotowego produktu. Podczas testu rejestrowany jest obraz wideo, po teście dane te są szczegółowo analizowane. Oprogramowanie pozwalające analizować dane dotyczące działających sił na siedzisko uzyskane podczas prób zderzeniowych.

 

4. Sprzęt komputerowy do analizy danych

 

Komputer:

Procesor: XEON Gold 6134

RAM: 64GB

Dyski: 512GB SSD + 2x2TB

Karta graficzna: P4000 8GB

Win10Pro

Napęd optyczny

 

Monitor:

Przekątna i technologia: 30'' WQXGA 16:10 IPS

Złącza: 2xHDMI, 1xDP, 1xmDP, 2xUSB

 

Drukarka:

Technologia: druk sublimacyjny

Format papieru: do minimum 64”

Rozdzielczość drukowania: do 720 x 1.440 DPI

Pamięć: minimum 256 MB,

Szybkość drukowania: min 90 m²/h

Pojemność wkładów z atramentem: min 1.200 ml

Wyświetlacz: LCD  Kolor

Zasilanie: 220V/50Hz

Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 10, Windows 7

 

5. Manekiny z grup Q/P


Manekin Q1 szt. 1

Manekin Q1.5 szt. 1

Manekin Q3 szt. 1

Manekin Q6 szt. 1

Manekin minimum P10 szt. 1

 

Kod CPV

38970000-5, 38548000-8, 30210000-4, 32330000-5

 

Nazwa kodu CPV

Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa urządzeń do 18.12.2020 roku.

 

Załączniki

Brak załączników

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

 

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

 

Dodatkowe warunki

Oferent powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia oraz załączyć specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.

Zamawiający może wezwać do potwierdzenia spełnienia oferowanych parametrów w formie wyciągu parametrów producenta urządzenia z dokumentacji technicznej .
Oferent powinien w ofercie zawrzeć dane kontaktowe wraz z adresem e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie terminu i harmonogramu realizacji umowy, o ile nie powoduje ona zmiany charakteru umowy.

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, wymaganych dla należytej realizacji Projektu, m.in. zmiana harmonogramu realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy, bądź zmiany załączników do umowy, wyłącznie w formie pisemnej.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta
Powinna zawierać w szczególności następujące w informacje:
- pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
- cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,
- termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),
- termin wykonania zamówienia,
- warunki płatności,
- okres gwarancji i jej warunki (wymagany minimum 12 miesięczny okres gwarancji na urządzenia),
2. Oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia lub specyfikację techniczną oferowanego urządzenia (dołączyć karty techniczne urządzeń).

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena (C) 100 %
Liczba punktów, które można uzyskać zostanie obliczona wg następujących wzorów:
Cena – C
C = (Cmin : Co) x 100 pkt x 100%
C – przyznane punkty w kryterium ceny;
Cmin – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie;
Co – cena oferty ocenianej.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Wszystkie oferty złożona w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia przypadającego na ostatni dzień terminu złożenia oferty.

 

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Adres

Stanisława Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

 

Numer telefonu

+48 601 999 999

 

Fax

+48 22 641 36 00

 

NIP

5213103347

 

Tytuł projektu

Rozwój centrum badawczo-rozwojowego fotelików samochodowych firmy Phenix

 

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-9903/17-00
Informacje o ogłoszeniu

 

Termin składania ofert

do dnia 30-03-2020

 

Numer ogłoszenia

1235520

 

Status ogłoszenia

Aktualne

 

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
2. Oferta musi zawierać:
a. nazwę i adres oferenta,
b. datę sporządzenia,
c. termin ważności oferty,
d. cenę.
3. Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w innym języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
6. Przesłanie oferty drogą elektroniczną traktowane jest jak złożenie oferty podpisanej.
7. Jeżeli oferta oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert.
1. Ofertę należy złożyć w biurze projektu lub siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, Warszawa (00-728) do dnia 30.03.2020 r. do godz. 15.00, przesłać pocztą na adres siedziby albo przesłać drogą elektroniczną na adres epm@phenix.com.pl w tym terminie.
2. Oferta złożona po terminie jest traktowana jako nieważna.
3. Oferta powinna obejmować całość zakresu zapytania.
4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do anulowania postępowania lub do zakończenia bez dokonania wyboru bez podania przyczyny.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

epm@phenix.com.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Zawada

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 999 999

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa toru zderzeniowego z osprzętem i oprogramowaniem oraz manekinów z grup Q/P.
Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego fotelików samochodowych firmy Phenix”; wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 1.2 Innowacje w MŚP realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

 

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa toru zderzeniowego z osprzętem i oprogramowaniem oraz manekinów z grup Q/P.
Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego fotelików samochodowych firmy Phenix”; wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 1.2 Innowacje w MŚP realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Uwaga:
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapytanie nie podlega zapisom Prawa Zamówień Publicznych.

 

Przedmiot zamówienia

Dostawa toru zderzeniowego z osprzętem i oprogramowaniem oraz manekinów z grup Q i P do testów.


1. TOR ZDERZENIOWY WRAZ Z OSPRZĘTEM

Zgodny z regulaminem ECE 44/04 oraz spełniający założenia nowego regulaminu R129.

 

1.1 System kontroli

Sprzęt i oprogramowanie do kontroli umożliwiające:

- konfigurację testową,

- wybór prędkości i nadzór bezpieczeństwa,

i posiadające:

- automatyczny system testowania i pozycjonowania,

- urządzenie do pomiaru prędkości,

- system pomiaru penetracji.

 

1.2 Tor i układ napędowy

 

Szyny:

Obejmujące system pozycjonowania pojazdu łańcuchowego i system napędu typu bungee.

Długość całkowita: do 40 m

 

Napęd i pozycjonowanie

- Elektryczny i elastyczne.

- Automatyczny system testowania i pozycjonowania - kontrolowany przez sterownik sanek, aby zapewnić pożądaną prędkość uderzenia.

 

Sanie:

- Muszą spełniać wszystkie wymagania określone w wymienionych przepisach.

- Sanie muszą wytrzymywać uderzenia przy obciążeniu 900 kg z środkiem ciężkości na wysokości 1 m przy prędkości od 30 do 32 km/h z opóźnieniem 12G

 

Wózek:

- minimalna waga 380 kg,

- 2 pojazdy do łatwej zmiany konfiguracji testu (czas wymiany poniżej 30 minut),

- wózek musi umożliwiać badanie CRS.

Prędkość: min 50 km/h przy długości 35-40 m

Maksymalna ładowność: 400 kg

 

Stanowiska testowe:

- Stanowisko badawcze zgodnie z załącznikiem 6 do R44 EKG.

- Stanowisko badawcze zgodnie z załącznikiem 6 do R129 EKG.

 

Zderzenia boczne:

- Zgodnie z załącznikiem 6 do R129ECE.

 

System hamujący/stop:

- Serwo hydrauliczne.

- Programowalny dla przednich i tylnych impulsów uderzeniowych R-44 ECE i R-129 ECE.

- Inne impulsy wymagają przeprogramowania za pomocą oprogramowania sterującego.

- Do 50G impulsu o wartości nominalnej.

 

 

1.3 Wyposażenie

Sprzęt musi zapewniać synchronizację między gromadzonymi danymi a filmowanymi obrazami

 

Czujniki:

Dla manekinów:

• 3-osiowy czujnik prędkości kątowej głowicy

• 3-osiowy akcelerometr do głowicy

• 6-osiowy czujnik obciążenia do pomiaru siły szyi i momentu zginającego

• 3-osiowy akcelerometr dla klatki piersiowej

• 3-osiowy akcelerometr dla miednicy

• Teleskopowe czujniki ugięcia klatki piersiowej

• Czujniki ciśnienia w jamie brzusznej

Dla systemu:

• Czujnik siły do ​​pomiaru siły rozciągania pasów

• 3-osiowy akcelerometr do zwalniania wózka

• System pomiaru penetracji do drogi zatrzymania

 

2. Rejestrator wideo

Zgodny z regulaminem ECE 44/04 oraz spełniający założenia nowego regulaminu R129.

 

Rejestrator wideo zintegrowany z torem.

Szybki system nagrywania wideo z następującymi funkcjami:

Sprzęt do filmowania i fotografowania w laboratorium kolizyjnym:

Rozdzielczość: minimum FullHD

Szybkość rejestracji: 5000 klatek na sekundę (FPS)

Pojemność pamięci: 4GB

Zoom: Pełny zestaw obiektywów do rejestrowania różnych testów

Synchronizacja czasu między nagrywaniem wideo, a danymi rejestrowanymi przez czujniki przyspieszenia.

Statyw do aparatu.

Systemy oświetlenia LED + konstrukcje nośne + system sterowania.

Liczba kamer / obiektywów: przynajmniej jeden pełny zestaw.

Lustro do dzielenia obrazu podczas nagrywania testów zderzeniowych (przód/bok) lub system dwóch kamer.

Laserowy pozycjoner do tworzenia linii pionowych i poziomych podczas testów zderzeniowych lub rozwiązanie równoważne.

Oprogramowanie do analizy obrazu do pomiaru wychylenia głowy.

 

 

3. Oprogramowanie do zbierania danych i ich analizy

Zgodne z regulaminem ECE 44/04 i spełniające założenia nowego regulaminu R129.

 

Rejestrator minimum 24 kanałowy

Minimalna częstotliwość próbkowania 20 000 próbek/sekundę/kanał.

Niezależny regulator napięcia na kanał

Szerokość pasma: DC do 40 kHz

Oprogramowanie powinno umożliwiać filtrowanie wyników testów zgodnie z ISO 6487.

Oprogramowanie powinno umożliwiać eksport wyników testu do formatu .xls(x).

Synchronizacja czasu między nagrywaniem wideo, a danymi rejestrowanymi przez czujniki przyspieszenia.

 

Oprogramowanie do kompleksowego wspomagania tworzenia nowych produktów, uwzględniające zalecenia otrzymanych po testach zderzeniowych, na etapie projektu, poprzez prace rozwojowe, do etapu gotowego produktu. Podczas testu rejestrowany jest obraz wideo, po teście dane te są szczegółowo analizowane. Oprogramowanie pozwalające analizować dane dotyczące działających sił na siedzisko uzyskane podczas prób zderzeniowych.

 

4. Sprzęt komputerowy do analizy danych

 

Komputer:

Procesor: XEON Gold 6134

RAM: 64GB

Dyski: 512GB SSD + 2x2TB

Karta graficzna: P4000 8GB

Win10Pro

Napęd optyczny

 

Monitor:

Przekątna i technologia: 30'' WQXGA 16:10 IPS

Złącza: 2xHDMI, 1xDP, 1xmDP, 2xUSB

 

Drukarka:

Technologia: druk sublimacyjny

Format papieru: do minimum 64”

Rozdzielczość drukowania: do 720 x 1.440 DPI

Pamięć: minimum 256 MB,

Szybkość drukowania: min 90 m²/h

Pojemność wkładów z atramentem: min 1.200 ml

Wyświetlacz: LCD  Kolor

Zasilanie: 220V/50Hz

Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 10, Windows 7

 

5. Manekiny z grup Q/P


Manekin Q1 szt. 1

Manekin Q1.5 szt. 1

Manekin Q3 szt. 1

Manekin Q6 szt. 1

Manekin minimum P10 szt. 1

 

Kod CPV

38970000-5, 38548000-8, 30210000-4, 32330000-5

 

Nazwa kodu CPV

Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa urządzeń do 20.06.2020 roku.

 

Załączniki

Brak załączników

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

 

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

 

Dodatkowe warunki

Oferent powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia oraz załączyć specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.

Zamawiający może wezwać do potwierdzenia spełnienia oferowanych parametrów w formie wyciągu parametrów producenta urządzenia z dokumentacji technicznej .
Oferent powinien w ofercie zawrzeć dane kontaktowe wraz z adresem e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie terminu i harmonogramu realizacji umowy, o ile nie powoduje ona zmiany charakteru umowy.

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, wymaganych dla należytej realizacji Projektu, m.in. zmiana harmonogramu realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy, bądź zmiany załączników do umowy, wyłącznie w formie pisemnej.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta
Powinna zawierać w szczególności następujące w informacje:
- pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
- cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,
- termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),
- termin wykonania zamówienia,
- warunki płatności,
- okres gwarancji i jej warunki (wymagany minimum 12 miesięczny okres gwarancji na urządzenie),
2. Oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia lub specyfikację techniczną oferowanego urządzenia (dołączyć karty techniczne urządzeń).

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena (C) 100 %
Liczba punktów, które można uzyskać zostanie obliczona wg następujących wzorów:
Cena – C
C = (Cmin : Co) x 100 pkt x 100%
C – przyznane punkty w kryterium ceny;
Cmin – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie;
Co – cena oferty ocenianej.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Wszystkie oferty złożona w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia przypadającego na ostatni dzień terminu złożenia oferty.

 

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Adres

Stanisława Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

 

Numer telefonu

+48 601 999 999

 

Fax

+48 22 641 36 00

 

NIP

5213103347

 

Tytuł projektu

Rozwój centrum badawczo-rozwojowego fotelików samochodowych firmy Phenix

 

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-9903/17-00


Informacje o ogłoszeniu

 

Termin składania ofert

do dnia 16-12-2019

 

Numer ogłoszenia

1217847

 

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

2. Oferta musi zawierać:

a. nazwę i adres oferenta,

b. datę sporządzenia,

c. termin ważności oferty,

d. cenę.

3. Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w innym języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Przesłanie oferty drogą elektroniczną traktowane jest jak złożenie oferty podpisanej.

8. Jeżeli oferta oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

10. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert.
1. Ofertę należy złożyć w biurze projektu lub siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, Warszawa (00-728) do dnia 16.12.2019 r. do godz. 12.00, przesłać pocztą na adres siedziby albo przesłać drogą elektroniczną na adres epm@phenix.com.pl w tym terminie.
2. Oferta złożona po terminie jest traktowana jako nieważna.
3. Oferta powinna obejmować całość zakresu zapytania.
4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do anulowania postępowania lub do zakończenia bez dokonania wyboru bez podania przyczyny.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

epm@phenix.com.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Zawada

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 999 999

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń do wyposażenia Działu B+R.


Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Stworzenie Działu B+R w Phenix sp. z o.o. do projektowania fotelików samochodowych i badania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa”; wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

 

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń do wyposażenia Działu B+R.


Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Stworzenie Działu B+R w Phenix sp. z o.o. do projektowania fotelików samochodowych i badania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa”; wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Uwaga:
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Zapytanie nie podlega zapisom Prawa Zamówień Publicznych.

 

Przedmiot zamówienia

1. Zestaw do badania materiałów pochłaniających energię wraz z modelem głowy wg reg. ECE 44/04


2. Obrabiarka cyfrowa do przygotowywania testowych form fotelików wraz z osprzętem/oprzyrządowaniem.

 

Podstawowe parametry:

Przesuwy w osiach XYZ:  minimalne 1000 x 600 x 600 mm

Powierzchnia robocza min 1200 mm x  540 mm.

Maksymalne obroty: minimum 7 000 obr/min

Maksymalna moc wrzeciona: minimum 17 kW

Maksymalne obciążenie stołu: minimum 1 000 kg

Maksymalna siła pociągowa osi X minimum 9 kN

Maksymalna siła pociągowa osi Y i Z minimum 14 kN

Posuwy robocze i szybkość dobiegów:

Szybkość dobiegów w osiach X , Y , Z minimum 15 m/min

Posuwy robocze minimum 10 m/min

Magazyn narzędziowy:

Liczba narzędzi w magazynie 20 lub więcej

Maksymalny ciężar narzędzia minimum 5 kg

Dokładności:

Dokładność pozycjonowania maszyny minimum +/-0,007 mm

Powtarzalność pozycjonowania maszyny minimum  +/-0,005 mm

Inne:

Napięcie zasilania 3x400V

Częstotliwość  50HZ

Wyposażenie podstawowe:

Sterowanie CNC, 3 osie

Stożek wrzeciona ISO40, typ CT

Pojemność pamięci 1 GB minimum

Karta sieciowa

Moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia

zdalny monitoring stanu pracy maszyny

Monitor LCD 15” lub większy i złącze USB

Pokrętka elektroniczna

Układ chłodzenia wrzeciona

Kompensacja temperaturowa śrub pociągowych-tocznych

Kabina ochronna z przesuwnymi drzwiami czołowymi i bocznymi oknami uchylnymi

Układ przedmuchu stożka wrzeciona

Gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej

Instalacja dla podłączenia sprężonego powietrza

Układ chłodzący z wysuwanym zbiornikiem na chłodziwo

Automatyczny układ centralnego smarowania

Oświetlenie obrabiarki

Wyposażenie dodatkowe:

Zestaw sond bez kablowy do pomiaru narzędzi na promieniu i długości, do pomiaru i ustawiania detali wraz z cyklami pomiarowymi wraz z  VPS (Wizualnym System Programowania).

Wrzeciono o prędkości obrotowej: minimum 8000 obr/min, moc: 17,0 kW lub więcej, napęd bezpośredni. 

Przygotowanie maszyny /przyłącza, okablowanie/ do podłączenia stołu.

Śrubowy wyrzutnik wiórów 

Programowalne położenie kątowe dyszy chłodziwa 

 

Urządzenia nowe

 

Kod CPV

38970000-5,

 

Nazwa kodu CPV

Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

3. Zamrażarka dużych gabarytów do testów materiałowych w niskich temperaturach

 

Zamrażarka, bezszronowa, elektroniczna regulacja temperatury, funkcja szybkiego zamrażania, oświetlenie wnętrza

Klasa minimum A++

Pojemność minimum 250 l

Długość utrzymania temperatury podczas utraty zasilania minimum 20 godzin

Głośność max 42 dB

Wyposażenie: alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi, alarm (wskaźnik) wzrostu temperatury

 

4. Komora badawcza do badań korozyjnych

 

Komora o pojemności min. 260 l  zgodna z ISO 9227.

Przeznaczona do badań korozyjnych w neutralnej solance NSS - dla stali, oraz kwaśnej - AASS i CASS dla aluminium; również możliwość wykorzystania komory do badań klimatycznych ISO 6270-2 (badanie wilgotnościowe, CHT, AHT, AT)

Zbiornik na solankę.

Możliwość podłączenia automatycznego uzupełniania wody w nawilżaczu.

Możliwość testowania próbek o wymiarze min (LxHxW) 50cm x 40 cm x 40 cm

Zakres temperatur: Tpok. + 5°C do 55°C

Czujnik temperatury.

Wahania temperatury ± 0,5°C

Wyświetlacz LED

Uszczelnienie zapewniające całkowity brak strat mgły solnej podczas badań

Akcesoria standardowe: półki (żeberka) do układanie próbek wewnątrz komory pod odpowiednim kątem; przegrody do opierania paneli lub innych próbek niż panele pod odpowiednim kątem do badań; lejki oraz cylindry miarowe do zbierania oraz pomiarów skroplin.

Akcesoria dodatkowe: sól do badań korozyjnych (zgodna z ISO 9227) - 3kg próbka Zabezpieczenia: zabezpieczenia elektryczne (zwarciowe, przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe); wskazywanie przegrzania w komorze lub nawilżaczu, brak wody w nawilżaczu, brak solanki w zbiorniku itp.

Zasilanie 220-230V

 

5. Waga laboratoryjna precyzyjna

 

Zaawansowana elektroniczna waga precyzyjna, pomiędzy 10-15kg/0.1g/0.2g CERTYFIKOWANA. 

Wielofunkcyjne tryby pracy z biblioteką pamięci do przechowywania osobistych ustawień aplikacji.

Aplikacje: Ważenie (jednostki metryczne i anglosaskie), Liczenie sztuk, Ważenie procentowe, Ważenie kontrolne, Sumowanie, Zapamiętywanie wskazania maksymalnego, Ważenie brutto/netto/tara.

Wyświetlacz, numeryczna klawiatura oraz graficzny wskaźnik zakresu ważenia.

Zasilanie: Zasilanie z sieci.

Komunikacja: Łatwo dostępne porty komunikacyjne (RS232 lub USB lub Ethernet w zależności od programu rejestrującego).

Konstrukcja: Metalowa podstawa, górna część obudowy z ABS, szalka ze stali nierdzewnej.

Programem rejestrujący pomiary.

 

Urządzenia nowe

Kody CPV: 38970000-5, 30210000-4, 42632000-5, 9711100-0

 

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa urządzeń do 30.03.2020 roku (zgodnie z harmonogramem realizacji projektu).

 

Załączniki

Brak załączników

 

Warunki udziału w postępowaniu

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

 

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

 

Dodatkowe warunki

Oferent powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia lub załączyć specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.

Zamawiający może wezwać do potwierdzenia spełnienia oferowanych parametrów w formie wyciągu parametrów producenta urządzenia z dokumentacji technicznej.
Oferent powinien w ofercie zawrzeć dane kontaktowe wraz z adresem e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie terminu i harmonogramu realizacji umowy, o ile nie powoduje ona zmiany charakteru umowy.

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, wymaganych dla należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy, bądź zmiany załączników do umowy, wyłącznie w formie pisemnej.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta
Powinna zawierać w szczególności następujące w informacje:
- pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
- cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,
- termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),
- termin wykonania zamówienia,
- warunki płatności,
- okres gwarancji i jej warunki (wymagany minimum 12 miesięczny okres gwarancji na urządzenia),
2. Oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia lub specyfikację techniczną oferowanego urządzenia (dołączyć karty techniczne urządzeń).

3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena (C) 100 %
Liczba punktów, które można uzyskać zostanie obliczona wg następujących wzorów:
Cena – C
C = (Cmin : Co) x 100 pkt x 100%
C – przyznane punkty w kryterium ceny;
Cmin – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie;
Co – cena oferty ocenianej.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Wszystkie oferty złożona w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia przypadającego na ostatni dzień terminu złożenia oferty.

 

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Adres

Stanisława Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

 

Numer telefonu

+48 601 999 999

 

Fax

+48 22 641 36 00

 

NIP

5213103347

 

Tytuł projektu

Stworzenie Działu B+R w Phenix sp. z o.o. do projektowania fotelików samochodowych i badania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa

 

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-7591/17-00

 


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-11-2018

Numer ogłoszenia

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
2. Oferta musi zawierać:
a. nazwę i adres oferenta,
b. datę sporządzenia,
c. termin ważności oferty,
d. cenę.
3. Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
6. Przesłanie oferty drogą elektroniczną traktowane jest jak złożenie oferty podpisanej.
7. Jeżeli oferta oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert.
1. Ofertę należy złożyć w biurze projektu lub siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, Warszawa (00-728) do dnia 12.11.2018 r. do godz. 16.00, przesłać pocztą na adres siedziby albo przesłać drogą elektroniczną na adres epm@phenix.com.pl w tym terminie.
2. Oferta złożona po terminie jest traktowana jako nieważna.
3. Oferta powinna obejmować całość zakresu zapytania.
4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do anulowania postępowania lub do zakończenia bez dokonania wyboru bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

epm@phenix.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Zawada

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 999 999

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu do wyposażenia Działu B+R.


Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Stworzenie Działu B+R w Phenix sp. z o.o. do projektowania fotelików samochodowych i badania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa”; wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu do wyposażenia Działu B+R.


Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Stworzenie Działu B+R w Phenix sp. z o.o. do projektowania fotelików samochodowych i badania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa”; wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Uwaga:
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Zapytanie nie podlega zapisom Prawa Zamówień Publicznych.

Przedmiot zamówienia

Zakup sprzętu do wyposażenia Działu B+R.
Urządzenia fabrycznie nowe.

1. Zestaw 4 specjalistycznych manekinów do badań na wywrócenie wg regulaminu ECE 44/04:

- 0-9 miesięcy,

- 3 lata,

- 6 lat,

- 10 lat.

2. Urządzenia do testów na wywrócenie wg regulaminu ECE 44/04

Stanowisko przygotowane indywidualnie według zaleceń zawartych w regulaminie ECE 44/04 dotyczących badań wywrócenia.

Kod CPV

38970000-5

Nazwa kodu CPV

Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa urządzeń do 31.12.2018 roku.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Oferent powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia oraz załączyć specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.

Zamawiający może wezwać do potwierdzenia spełnienia oferowanych parametrów w formie wyciągu parametrów producenta urządzenia z dokumentacji technicznej .
Oferent powinien w ofercie zawrzeć dane kontaktowe wraz z adresem e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie terminu i harmonogramu realizacji umowy, o ile nie powoduje ona zmiany charakteru umowy.

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, wymaganych dla należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy, bądź zmiany załączników do umowy, wyłącznie w formie pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta:

Powinna zawierać w szczególności następujące w informacje:

- pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,

- cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,

- termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),

- termin wykonania zamówienia,

- warunki płatności,

- okres gwarancji i jej warunki (wymagany minimum 12 miesięczny okres gwarancji na sprzęt i urządzenia).

2. Oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia lub specyfikację techniczną oferowanego urządzenia (dołączyć karty techniczne urządzeń).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena (C) 100 %
Liczba punktów, które można uzyskać zostanie obliczona wg następujących wzorów:
Cena – C
C = (Cmin : Co) x 100 pkt x 100%
C – przyznane punkty w kryterium ceny;
Cmin – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie;
Co – cena oferty ocenianej.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Wszystkie oferty złożona w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia przypadającego na ostatni dzień terminu złożenia oferty.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Stanisława Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

601999999

Fax

226413600

NIP

5213103347

Tytuł projektu

Stworzenie Działu B+R w Phenix sp. z o.o. do projektowania fotelików samochodowych i badania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-7591/17-00

 


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-10-2018

Numer ogłoszenia

1138770

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
2. Oferta musi zawierać:
a. nazwę i adres oferenta,
b. datę sporządzenia,
c. termin ważności oferty,
d. cenę.
3. Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
6. Przesłanie oferty drogą elektroniczną traktowane jest jak złożenie oferty podpisanej.
7. Jeżeli oferta oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert.
1. Ofertę należy złożyć w biurze projektu lub siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, Warszawa (00-728) do dnia 07.05.2018 r. do godz. 16.00, przesłać pocztą na adres siedziby albo przesłać drogą elektroniczną na adres epm@phenix.com.pl w tym terminie.
2. Oferta złożona po terminie jest traktowana jako nieważna.
3. Oferta powinna obejmować całość zakresu zapytania.
4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do anulowania postępowania lub do zakończenia bez dokonania wyboru bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

epm@phenix.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Zawada

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 999 999

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń - składowych linii do produkcji fotelików samochodowym.
Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Wprowadzenie do produkcji nowego modelu fotelika samochodowego i podstawki dla dzieci w oparciu o własne wyniki prac B+R”; wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń - składowych linii do produkcji fotelików samochodowym.
Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Wprowadzenie do produkcji nowego modelu fotelika samochodowego i podstawki dla dzieci w oparciu o własne wyniki prac B+R”; wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Uwaga:
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapytanie nie podlega zapisom Prawa Zamówień Publicznych.

Przedmiot zamówienia

Zakup urządzeń - składowych linii do produkcji fotelików samochodowym.
Urządzenia fabrycznie nowe.

1. CHILLER – CHŁODZIARKA PRZEMYSŁOWA
Urządzenie przeznaczone do schładzania wody procesowej.
Dopasowana parametrami technicznymi i wydajności do współpracy z maszyną rozdmuchową do produkcji fotelików plastikowych (rozdmuchiwarka o mocy zainstalowanej 145 kW z serwo motorem). Tryb pracy: praca ciągła.
Wymagania:
Obieg chłodniczy: certyfikowany środek chłodzący.
Moc chłodząca min. 50.000 kCal/na godzinę,
Zasilanie 380 - 400 V,
Ilość schłodzonej wody, wydajność przepływu: min 8 m3/h
Certyfikat CE,

Specyfikacja podana przy założeniach:
Temperatura wody na wejściu max. 12 st. C, temperatura otoczenia do 30 st. C, woda chłodzona w zakresie temperatur 5-35 st. C.

2. MŁYN DO ODPADÓW HDPE
Do mielenia odpadów poprodukcyjnych powstających przy produkcji fotelików samochodowych dla dzieci metodą rozdmuchową. Między innymi do mielenia tzw. „zlepów”.
Mielenie odbywa się gdy temperatura surowca nie osiągnęła jeszcze temperatury otoczenia. PARAMETRY TECHNICZNE:
Wydajność mielenia odpadów HDPE min: - 400 KG /h PRZY SREDNICY OCZEK SITA 8 mm
Wielkość otworu wlotowego min: 469 mm na 800 mm,
Moc silnika min 22 kW,
Noże tnące min: 4 sztuki stałe i min 12 rotacyjnych ze stali utwardzonej.
Młyn wyposażony w pojemnik na zmielony surowiec pojemność min. 0,15 m3.
Młyn musi mieć zainstalowany odpowiedniej wydajności odpylacz (cyklon).

3. ZAUTOMATYZOWANE RAMIE TNĄCE
Do wycinania naddatków (nadlewów) plastiku powstających przy produkcji kształtek fotelików samochodowych dla dzieci metodą rozdmuchową.
Przewidywana wielkość, elementów do obróbki (obcinania) : element 1 40*35*24 cm waga do 5 kg, element 2 40 * 45 * 65 cm. Waga do 6 kg.
Przewidywana / oczekiwana szybkość cięcia powyżej 0,1 m/sek. Działanie w 6 osiach.
Technologia urządzenia tnącego: najlepsze według możliwości i wiedzy dostawcy do cięcia plastiku (HDPE) grubości do 2,5 mm.
Temperatura plastiku w momencie cięcia powyżej 20 st. C.
Ramie robota zasięg minimum 120 cm, udźwig minimum 12 kg, sterowanie, gwarancja
Powtarzalność / dokładność min. +/- 0,05 mm.
Klatka bezpieczeństwa optyczna lub rzeczywista.


4. RAMIE ROBOTA DO ODIERANIA
Do odbioru gotowego produktu z akumulacyjnej głowicy maszyny rozdmuchowej .
Przemieszczenie surowca w jednej płaszczyźnie. Urządzenie powinny być wyposażone w odpowiednie chwytaki, prowadnicę.
Zasilanie 230 V lub 380 – 400 V.
Pojemności akumulatora 12 kg,
Udźwig ramienia min: 7 kg
Zasięg ramienia do 2 m
Moc zainstalowana: do 145 KW (serwo).
Zasilanie i sterowanie ramieniem robota odbierającego musi zostać zintegrowane z systemem bezpieczeństwa maszyny rozdmuchowej (sterownikiem i barierą bezpieczeństwa).
Po przesunięciu kształtki w pożądane miejsce ramie powinno automatycznie zwolnić produkt.

5. KOMPRESOR.
Dostosowany do współpracy z maszyną rozdmuchową do produkcji fotelików samochodowych dla dzieci (z materiału HDPE) z głowicą akumulacyjną o pojemności 12 kg. Moc maszyny: do 145 kW – serwo. Ciśnienie powietrza wymagane do maszyny 0,8 Mpa.
Wymagana wydajność kompresora min:
[m3/h] [ 0,8 MPa ] 100
[m3/h] [ 1,0 MPa ] 80
[m3/h] [ 1,3 MPa ] 60
[m3/h] [ 1,5 MPa ] 50
Pojemność zbiornika 400-600 l
Przyłącze sprężonego powietrza G 3/4
Znamionowa minimalna moc silnika 10 kW
Stopień ochrony silnika IP55
Napięcie zasilania 380 - 400 V
Ciśnienie min. 8 atm.

6. PODAJNKI GRANULATU I BARWNIKA
Urządzenie służące do jednoczesnego podawania do maszyny rozdmuchowej (zużycie HDPE na poziomie 160-190 kg /h) granulatu oraz barwnika do HDPE w proporcjach ustalanych przez użytkownika.
Wydajność powyżej 180 KG / godzinę
Zasięg podajnika 10 metrów przy wydajności 50 kg/h
Pojemność zbiornika min. 8 litrów granulatu.
Pojemność komory mieszającej min 8 litrów.
Zasilanie 230 lub 380 - 400 V.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa urządzeń do 07.11.2018 roku.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Oferent powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia oraz załączyć specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.

Zamawiający może wezwać do potwierdzenia spełnienia oferowanych parametrów w formie wyciągu parametrów producenta urządzenia z dokumentacji technicznej .
Oferent powinien w ofercie zawrzeć dane kontaktowe wraz z adresem e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie terminu i harmonogramu realizacji umowy, o ile nie powoduje ona zmiany charakteru umowy.

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, wymaganych dla należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy, bądź zmiany załączników do umowy, wyłącznie w formie pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta
Powinna zawierać w szczególności następujące w informacje:
- pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
- cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,
- termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),
- termin wykonania zamówienia,
- warunki płatności,
- okres gwarancji i jej warunki (wymagany minimum 12 miesięczny okres gwarancji na urządzenie),
2. Oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia lub specyfikację techniczną oferowanego urządzenia (dołączyć karty techniczne urządzeń).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena (C) 100 %
Liczba punktów, które można uzyskać zostanie obliczona wg następujących wzorów:
Cena – C
C = (Cmin : Co) x 100 pkt x 100%
C – przyznane punkty w kryterium ceny;
Cmin – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie;
Co – cena oferty ocenianej.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Wszystkie oferty złożona w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia przypadającego na ostatni dzień terminu złożenia oferty.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Stanisława Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

601999999

Fax

226413600

NIP

5213103347

Tytuł projektu

Wprowadzenie do produkcji nowego modelu fotelika samochodowego i podstawki dla dzieci w oparciu o własne wyniki prac B+R

Numer projektu

RPMA.03.03.00-14-8872/17-00

 Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-05-2018Numer ogłoszenia

1102001

 

 

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
2. Oferta musi zawierać:
a) nazwę i adres oferenta,
b) datę sporządzenia,
c) termin ważności oferty,
d) cenę.
3. Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
6. Przesłanie oferty drogą elektroniczną traktowane jest jak złożenie oferty podpisanej.
7. Jeżeli oferta oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert.

1. Ofertę należy złożyć w biurze projektu lub siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, Warszawa (00-728) do dnia 07.05.2018 r. do godz. 16.00, przesłać pocztą na adres siedziby albo przesłać drogą elektroniczną na adres epm@phenix.com.pl w tym terminie.
2. Oferta złożona po terminie jest traktowana jako nieważna. 
3. Oferta powinna obejmować całość zakresu zapytania.
4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do anulowania postępowania lub do zakończenia bez dokonania wyboru bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

epm@phenix.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Zawada

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 999 999

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa rozdmuchiwarki do produkcji fotelików samochodowym wraz zestawem współpracujących form.
Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Wprowadzenie do produkcji nowego modelu fotelika samochodowego i podstawki dla dzieci w oparciu o własne wyniki prac B+R”; wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest dostawa rozdmuchiwarki do produkcji fotelików samochodowym wraz zestawem współpracujących form.
Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu „Wprowadzenie do produkcji nowego modelu fotelika samochodowego i podstawki dla dzieci w oparciu o własne wyniki prac B+R”; wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Uwaga:
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zapytanie nie podlega zapisom Prawa Zamówień Publicznych.

Przedmiot zamówienia

Dostawa rozdmuchiwarki do produkcji fotelików samochodowym wraz zestawem współpracujących form. Urządzenia fabrycznie nowe.

Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa urządzeń do 30.09.2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Oferent powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia oraz załączyć specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.

Zamawiający może wezwać do potwierdzenia spełnienia oferowanych parametrów w formie wyciągu parametrów producenta urządzenia z dokumentacji technicznej .

Oferent powinien w ofercie zawrzeć dane kontaktowe wraz z adresem e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie terminu i harmonogramu realizacji umowy, o ile nie powoduje ona zmiany charakteru umowy.

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, wymaganych dla należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy, bądź zmiany załączników do umowy, wyłącznie w formie pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Oferta
Powinna zawierać w szczególności następujące w informacje:
- pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
- cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,
- termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),
- termin wykonania zamówienia,
- warunki płatności,
- okres gwarancji i jej warunki (wymagany minimum 12 miesięczny okres gwarancji na urządzenie),

2. Oświadczenie o spełnieniu parametrów technicznych przez oferowane urządzenia lub specyfikację techniczną oferowanego urządzenia (dołączyć kartę techniczną urządzenia).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena (C) 100 %
Liczba punktów, które można uzyskać zostanie obliczona wg następujących wzorów:
Cena – C
C = ( Cmin : Co) x 100 pkt x 100%
C – przyznane punkty w kryterium ceny;
Cmin – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie;
Co – cena oferty ocenianej.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Wszystkie oferty złożona w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia przypadającego na ostatni dzień terminu złożenia oferty.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Stanisława Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

601999999

Fax

226413600

NIP

5213103347

Tytuł projektu

Wprowadzenie do produkcji nowego modelu fotelika samochodowego i podstawki dla dzieci w oparciu o własne wyniki prac B+R

Numer projektu

RPMA.03.03.00-14-8872/17-00


 

Warszawa, dnia 9 lipiec 2018r.

 

ZAPYTANIE O CENĘ

W TRYBIE ZACHOWANIA ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

 

Zamawiający:

Phenix Sp. z o.o.

Warszawa 00-728, ul. Kierbedzia 4

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Warunków Zamówienia lub SWZ.

 

1.                  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Projekt i budowa stoiska wystawowego wraz z transportem i obsługą (montaż, demontaż, media) realizowaną w czasie targów Kind&Jugend 2018 w Kolonii, Niemcy.

Stoisko targowe 30m2, w układzie otwartym, wyposażone w ustalone grafiki i elementy uatrakcyjniające (słupy, przewyższenia, wizualizacje – obrotowe logo, podświetlenie) wyposażone w stolik z możliwością prowadzenia rozmów, 4 gabloty z eksponatami, zaplecze magazynowe zamykane, lada targowa z możliwością składowania wewnątrz materiałów, dodatkowe półki/dyspensery materiałów promocyjnych, odpowiednia wykładzina podłogowa, oświetlenie, fryz stoiska itp.

                                                                                             

2.                  Termin realizacji zamówienia:

 

Termin realizacji stoiska do 19 września 2018r.

Termin obsługi w czasie targów 20-23 września 2018r.

 

3.                  Oferty wariantowe, częściowe i podwykonawcy

               

3.1               Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.2               Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.3               Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, wykaże, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.4               Dopuszcza się zlecenie przez Wykonawcę prac związanych z kompleksową realizacją zamówienia Podwykonawcom w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych w ramach zamówienia.

 

4.                  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

4.1               Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

4.2               Jeżeli dokumenty lub informacje, o których mowa powyżej przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.3               Adres do korespondencji: ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, fax: +48 22 641 36 00, e-mail: info@phenix.pl

4.4               Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami są:

Ø  W sprawach przedmiotu zamówienia:

Pan Robert Zawada

        nr tel.: +48 601 999 999; fax: +48 22 641 36 00,

        e-mail: robert.zawada@phenix.com.pl

 

5.                  Termin związania ofertą upływa po 14 dniach od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

6.                  Opis sposobu przygotowywania ofert

6.1               Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

6.2               Oferta musi zawierać:

6.2.1          Wypełniony formularz ofertowy, zgodny z treścią załącznika nr 1 do Zapytania o cenę. Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w treści formularza ofertowego.

6.2.2          Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

6.2.3          W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną konieczna jest adnotacja o zaakceptowaniu wzoru umowy.

6.3               Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.

6.4               Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6.5               Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

6.6               Przesłanie oferty drogą elektroniczną traktowane jest jak złożenie oferty podpisanej.

6.7               Jeżeli oferta oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.8               Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.9               Dokumenty są składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 

7.                  Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert.

 

7.1               Ofertę należy złożyć w biurze projektu lub siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, do dnia 23.07.2018 r. do godz. 16.00, albo przesłać drogą elektroniczną lub faxem w tym terminie.

7.2               Oferta złożona po terminie jest traktowana, jako nieważna.

7.3               Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę.

7.4               Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

7.5               Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań.

7.6               Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

7.7               Oferty złożone faksem lub drogą elektroniczną muszą zostać uzupełnione o oferty w formie pisemnej na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania informacji o konieczności ich dostarczenia.

 

8.         Opis sposobu obliczania ceny oferty.

 

8.1               Wykonawca określa ryczałtową cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty wartości netto za całość zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi we wzorze umowy, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

8.2               Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.3               Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu.

8.4               Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w opisie przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego jest niedopuszczalne.

8.5               Zamawiający dopuszcza jedynie prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą w walucie polskiej. 

8.6               W ofercie należy podać wartość w PLN.

 

9.                  Kryterium wraz z jego znaczeniem oraz sposób oceny ofert.

 

9.1               Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

9.2               Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9.3               Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen z wybranymi oferentami przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy.

9.4               Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.5               Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 

                                                                                              Zatwierdzam wraz z załącznikami:

 

 

 

Warszawa, dnia 9 lipca 2018r.   

 
Warszawa, dnia 12 marca 2018r.

ZAPYTANIE O CENĘ

W TRYBIE ZACHOWANIA ZASAD KONKURENCYJNOŚCI 

Zamawiający:

Phenix sp. z o.o.

00-728 Warszawa,

ul. Kierbedzia 4

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Warunków Zamówienia lub SWZ.

 1.                  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja wyjazdu do Wielkiej Brytanii oraz spotkań z potencjalnymi partnerami w trakcie Harrogate International Nursery Fair 25-27.03.2018r., w tym:

-       organizacja transportu uczestników na miejsce oraz powrotu do kraju,

-       zapewnienie zakwaterowania podczas trwania misji,

-       nawiązanie kontaktów z potencjalnymi nabywcami fotelików i uzgodnienie harmonogramu rozmów,

-       zorganizowanie spotkań z potencjalnymi kontrahentami wraz z obsługą,

-       organizacja logistyki podczas pobytu przedstawicieli firmy Phenix sp. z o.o. w Wielkiej Brytanii podczas trwania misji.

 

Lista  firm, opracowana w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonych badań marketingowych zostanie  przedstawiona niezwłocznie po zgłoszeniu się zainteresowanego złożeniem takiej oferty.

2.         Termin realizacji zamówienia:

21-29 marca 2018 roku 

3.         Oferty wariantowe, częściowe i podwykonawcy              

3.1      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.2      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.3      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, wykaże, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.4      Dopuszcza się zlecenie przez Wykonawcę prac związanych z kompleksową realizacją zamówienia Podwykonawcom w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych w ramach zamówienia.

4.         Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

4.1      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

4.2      Jeżeli dokumenty lub informacje, o których mowa powyżej przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.3      Adres do korespondencji: ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, e-mail: info@phenix.pl

4.4      Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami są:

Ø W sprawach przedmiotu zamówienia:

Pan Robert Zawada

      nr tel.: +48 601 999 999

      e-mail: info@phenix.pl

5.         Termin związania ofertą upływa po 7 dniach od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

6.         Opis sposobu przygotowywania ofert

6.1      Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

6.2      Oferta musi zawierać:

6.2.1          nazwę i adres oferenta,

6.2.2          datę sporządzenia,

6.2.3          termin ważności oferty,

6.2.4          cenę,

6.2.5          doświadczenie w organizacji misji.

6.3      Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.

6.4      Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6.5      Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

6.6      Przesłanie oferty drogą elektroniczną traktowane jest jak złożenie oferty podpisanej.

6.7      Jeżeli oferta oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.8      Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.9      Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

7.         Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert. 

7.1      Ofertę należy złożyć w biurze projektu lub siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, Warszawa (00-728) do dnia 19.03.2018 r. do godz. 16.00, albo przesłać drogą elektroniczną na adres info@phenix.pl w tym terminie.

7.2      Oferta złożona po terminie jest traktowana jako nieważna.

7.3      Oferta powinna obejmować całość zakresu zapytania.

7.4      Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

7.5      Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań.

7.6      Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

7.7      Oferty złożone faksem lub drogą elektroniczną muszą zostać uzupełnione o oferty w formie pisemnej na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania informacji o konieczności ich dostarczenia.

8.         Opis sposobu obliczania ceny oferty.

8.1      Wykonawca określa ryczałtową cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty wartości netto za całość zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi we wzorze umowy, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

8.2      Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.3      Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu.

8.4      Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w opisie przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego jest niedopuszczalne.

8.5      Zamawiający dopuszcza jedynie prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą w walucie polskiej. 

8.6      W ofercie należy podać wartość w PLN.

9.         Kryterium wraz z jego znaczeniem oraz sposób oceny ofert.

9.1      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

9.2      Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9.3      Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen z wybranymi oferentami przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy.

9.4      Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.5      Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 

Zatwierdzam wraz z załącznikami:

 

 

Warszawa, dnia 12.03.2018r.ZAPYTANIE O CENĘ

W TRYBIE ZACHOWANIA ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

 

Zamawiający:

 

Phenix sp. z o.o.

00-728 Warszawa,

ul. Kierbedzia 4

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Warunków Zamówienia lub SWZ.

 

1.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Kompleksowa organizacja wyjazdów na 8 misji handlowych oraz spotkań z potencjalnymi partnerami/kontrahentami, w tym:

-       organizacja transportu uczestników na miejsce oraz powrotu do kraju,

-       zapewnienie zakwaterowania podczas trwania misji,

-       nawiązanie kontaktów z potencjalnymi nabywcami fotelików i uzgodnienie harmonogramu rozmów,

-       zorganizowanie spotkań z potencjalnymi kontrahentami wraz z obsługą,

-       organizacja logistyki podczas pobytu przedstawicieli firmy Phenix sp. z o.o. za granicą podczas trwania misji,

-       inne usługi związane z przeprowadzeniem misji.

 

Lista  firm, opracowana w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonych badań marketingowych zostanie  przedstawiona niezwłocznie po zgłoszeniu się zainteresowanego złożeniem takiej oferty.

Listę krajów objętych misjami i ich wstępne terminy określa załącznik harmonogram rzeczowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów poszczególnych misji.

                                                                                             

2.         Termin realizacji zamówienia:

 

Do 30 czerwca 2018 roku.

Może ulec zmianie w przypadku zmian w umowie o dofinansowanie i harmonogramie rzeczowym realizacji projektu.

Terminy realizacji poszczególnych misji kreślone są w Harmonogramie rzeczowym.

 

3.         Oferty wariantowe, częściowe i podwykonawcy

               

3.1      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.2      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.3      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, wykaże, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.4      Dopuszcza się zlecenie przez Wykonawcę prac związanych z kompleksową realizacją zamówienia Podwykonawcom w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych w ramach zamówienia.

 

4.         Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

4.1      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

4.2      Jeżeli dokumenty lub informacje, o których mowa powyżej przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.3      Adres do korespondencji: ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, e-mail: info@phenix.pl

4.4      Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami są:

Ø W sprawach przedmiotu zamówienia:

Pan Robert Zawada

      nr tel.: +48 601 999 999

      e-mail: info@phenix.pl

 

5.         Termin związania ofertą upływa po 7 dniach od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

6.         Opis sposobu przygotowywania ofert

 

6.1      Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

6.2      Oferta musi zawierać:

6.2.1          nazwę i adres oferenta,

6.2.2          datę sporządzenia,

6.2.3          termin ważności oferty,

6.2.4          cenę,

6.2.5          informację o doświadczeniu w organizacji misji.

6.3      Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.

6.4      Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6.5      Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

6.6      Przesłanie oferty drogą elektroniczną traktowane jest jak złożenie oferty podpisanej.

6.7      Jeżeli oferta oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.8      Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.9      Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 

7.         Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert.

 

7.1      Ofertę należy złożyć w biurze projektu lub siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, Warszawa (00-728) do dnia 04.09.2017 r. do godz. 16.00, albo przesłać drogą elektroniczną na adres info@phenix.pl w tym terminie.

7.2      Oferta złożona po terminie jest traktowana jako nieważna.

7.3      Oferta powinna obejmować całość zakresu zapytania.

7.4      Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

7.5      Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań.

7.6      Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

7.7      Oferty złożone faksem lub drogą elektroniczną muszą zostać uzupełnione o oferty w formie pisemnej na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania informacji o konieczności ich dostarczenia.

 

8.         Opis sposobu obliczania ceny oferty.

 

8.1      Wykonawca określa ryczałtową cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty wartości netto za całość zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi we wzorze umowy, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

8.2      Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.3      Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu.

8.4      Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w opisie przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego jest niedopuszczalne.

8.5      Zamawiający dopuszcza jedynie prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą w walucie polskiej. 

8.6      W ofercie należy podać wartość w PLN.

 

9.         Kryterium wraz z jego znaczeniem oraz sposób oceny ofert.

 

9.1      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

9.2      Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9.3      Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen z wybranymi oferentami przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy.

9.4      Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.5      Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 

Załączniki:

Harmonogram rzeczowy

 

Zatwierdzam wraz z załącznikami:

 

 

 

Warszawa, dnia 21.08.2017r.

 


 

Warszawa, dnia 1.08.2016 r.

 

ZAPYTANIE O CENĘ

W TRYBIE ZACHOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

 

Zamawiający:

Phenix sp. z o.o.

02-903 Warszawa,

ul. Powsińska 69/71

NIP: 952-100-28-39

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Warunków Zamówienia lub SWZ.

 

1.                  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przygotowanie materiałów reklamowych na misje organizowane w ramach projektu 3.2.2:

projekt i produkcja prezentacji, 1700 szt. katalogów drukowanych oraz 200 w formacie DVD, 2000 szt. ulotek reklamowych, 1000 szt. folderów, 1200 szt. teczek, rollupów szt. 2 oraz banerów 2 szt.

                                                                      

2.                  Termin realizacji zamówienia:

 

od 16.08.2016 r. do 30.06.2018 r. – zgodnie z harmonogramem organizacji misji

 

3.                  Oferty wariantowe, częściowe i podwykonawcy

           

3.1              Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.2              Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.3              Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, wykaże, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.4              Dopuszcza się zlecenie przez Wykonawcę prac związanych z kompleksową realizacją zamówienia Podwykonawcom w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych w ramach zamówienia.

 

 

4.                  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

4.1              Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

4.2              Jeżeli dokumenty lub informacje, o których mowa powyżej przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.3              Adres do korespondencji: ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, fax: +48 22 641 36 00, e-mail: info@phenix.pl .

4.4              Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami są:

Ø  W sprawach przedmiotu zamówienia:

Pan Robert Zawada

nr tel.: +48 601 999 999; fax: +48 22 641 36 00,

e-mail: robert.zawada@phenix.com.pl

 

5.                  Termin związania ofertą upływa po 14 dniach od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

6.                  Opis sposobu przygotowywania ofert

 

6.1              Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

6.2              Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.

6.3              Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6.4              Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

6.5              Przesłanie oferty drogą elektroniczną traktowane jest jak złożenie oferty podpisanej.

6.6              Jeżeli oferta oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.7              Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.8              Dokumenty są składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

7.                  Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert.

 

7.1              Ofertę należy złożyć w biurze projektu lub siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. ul. Kierbedzia 4 do dnia 15.08.2016 r. do godz. 15.00, przesłać faxem albo drogą elektroniczną na adres do korespondencji w tym terminie.

7.2              Oferta złożona po terminie jest traktowana jako nieważna.

7.3              Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

7.4              Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań.

7.5              Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

7.6              Oferty złożone faksem lub drogą elektroniczną muszą zostać uzupełnione o oferty w formie pisemnej na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania informacji o konieczności ich dostarczenia.

 

8.        Opis sposobu obliczania ceny oferty.

 

8.1              Wykonawca określa ryczałtową cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty wartości netto za całość zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

8.2              Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.3              Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu.

8.4              Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w opisie przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego jest niedopuszczalne.

8.5              Zamawiający dopuszcza jedynie prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą w walucie polskiej. 

8.6              W ofercie należy podać wartość w PLN.

 

9.                  Kryterium wraz z jego znaczeniem oraz sposób oceny ofert.

 

9.1              Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

9.2              Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9.3              Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen z wybranymi oferentami przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy.

9.4              Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.5              Wybranemu Wykonawcy  Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 

 

 

                                                                      Zatwierdzam wraz z załącznikami:

 

 

 

 

Warszawa, dnia 1.08.2016 r.                       

 

 

 


 

Warszawa, dnia 1.08.2016 r.

 

ZAPYTANIE O CENĘ

W TRYBIE ZACHOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

 

Zamawiający:

Phenix sp. z o.o.

02-903 Warszawa,

ul. Powsińska 69/71

NIP: 952-100-28-39

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Warunków Zamówienia lub SWZ.

 

1.                  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przygotowanie materiałów reklamowych na targi w ramach projektu 3.2.2:

projekt i produkcja prezentacji, 1100 szt. katalogów drukowanych oraz 200 w formacie DVD, 1400 szt. ulotek reklamowych, 1000 szt. folderów, 800 szt. teczek, rollupów szt. 2.

                                                                      

2.                  Termin realizacji zamówienia:

 

od 16.08.2016 r. do 30.06.2018 r. – zgodnie z harmonogramem wyjazdów na targi

 

3.                  Oferty wariantowe, częściowe i podwykonawcy

           

3.1              Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.2              Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.3              Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, wykaże, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.4              Dopuszcza się zlecenie przez Wykonawcę prac związanych z kompleksową realizacją zamówienia Podwykonawcom w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych w ramach zamówienia.

 

 

4.                  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

4.1              Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

4.2              Jeżeli dokumenty lub informacje, o których mowa powyżej przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.3              Adres do korespondencji: ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, fax: +48 22 641 36 00, e-mail: info@phenix.pl .

4.4              Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami są:

Ø  W sprawach przedmiotu zamówienia:

Pan Robert Zawada

nr tel.: +48 601 999 999; fax: +48 22 641 36 00,

e-mail: robert.zawada@phenix.com.pl

 

5.                  Termin związania ofertą upływa po 14 dniach od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

6.                  Opis sposobu przygotowywania ofert

 

6.1              Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

6.2              Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.

6.3              Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6.4              Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

6.5              Przesłanie oferty drogą elektroniczną traktowane jest jak złożenie oferty podpisanej.

6.6              Jeżeli oferta oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.7              Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.8              Dokumenty są składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

7.                  Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert.

 

7.1              Ofertę należy złożyć w biurze projektu lub siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. ul. Kierbedzia 4 do dnia 15.08.2016 r. do godz. 15.00, przesłać faxem albo drogą elektroniczną na adres do korespondencji w tym terminie.

7.2              Oferta złożona po terminie jest traktowana jako nieważna.

7.3              Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

7.4              Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań.

7.5              Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

7.6              Oferty złożone faksem lub drogą elektroniczną muszą zostać uzupełnione o oferty w formie pisemnej na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania informacji o konieczności ich dostarczenia.

 

8.        Opis sposobu obliczania ceny oferty.

 

8.1              Wykonawca określa ryczałtową cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty wartości netto za całość zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

8.2              Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.3              Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu.

8.4              Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w opisie przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego jest niedopuszczalne.

8.5              Zamawiający dopuszcza jedynie prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą w walucie polskiej. 

8.6              W ofercie należy podać wartość w PLN.

 

9.                  Kryterium wraz z jego znaczeniem oraz sposób oceny ofert.

 

9.1              Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

9.2              Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9.3              Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen z wybranymi oferentami przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy.

9.4              Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.5              Wybranemu Wykonawcy  Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 

 

 

                                                                      Zatwierdzam wraz z załącznikami:

 

 

 

 

Warszawa, dnia 1.08.2016 r.                       

 

 

 

 

 


 

Warszawa, dnia 1.08.2016 r.

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ

W TRYBIE ZACHOWANIA ZASAD KONKURENCYJNOŚCI

 

Zamawiający:

Phenix sp. z o.o.

02-903 Warszawa,

ul. Powsińska 69/71

NIP: 952-100-28-39

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Warunków Zamówienia lub SWZ.

 

1.                  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przygotowanie opracowania „Strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa”,

 

zgodnie z załącznikiem

 

Minimalne wymagania dotyczące strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa

 

dotyczącym konkursu nr RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16 ogłaszanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Typ projektów - Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług

                                                                                             

2.                  Termin realizacji zamówienia:

 

od 15.08.2016 r. do 12.09.2016 r.

 

3.                  Oferty wariantowe, częściowe i podwykonawcy

               

3.1               Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.2               Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.3               Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, wykaże, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.4               Dopuszcza się zlecenie przez Wykonawcę prac związanych z kompleksową realizacją zamówienia Podwykonawcom w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych w ramach zamówienia.

 

 

4.                  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

4.1               Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

4.2               Jeżeli dokumenty lub informacje, o których mowa powyżej przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.3               Adres do korespondencji: ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, fax: +48 22 641 36 00, e-mail: info@phenix.pl .

4.4               Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami są:

Ø  W sprawach przedmiotu zamówienia:

Pan Robert Zawada

nr tel.: +48 601 999 999; fax: +48 22 641 36 00,

e-mail: robert.zawada@phenix.com.pl

 

5.                  Termin związania ofertą upływa po 14 dniach od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

6.                  Opis sposobu przygotowywania ofert

 

6.1               Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

6.2               Oferta winna być sporządzona, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.

6.3               Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6.4               Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta oraz wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymagające podpisu Wykonawcy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

6.5               Oferta musi zawierać:

6.5.1          Zaakceptowany wzór umowy  – załącznik do SWZ.

6.5.2          W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną konieczna jest adnotacja o zaakceptowaniu wzoru umowy.

6.6               Przesłanie oferty drogą elektroniczną traktowane jest jak złożenie oferty podpisanej.

6.7               Jeżeli oferta oraz załączniki, oświadczenia i dokumenty zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.8               Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.9               Dokumenty są składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

7.                  Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert.

 

7.1               Ofertę należy złożyć w biurze projektu lub siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. ul. Kierbedzia 4 do dnia 15.08.2016 r. do godz. 15.00, przesłać faxem albo drogą elektroniczną na adres do korespondencji w tym terminie.

7.2               Oferta złożona po terminie jest traktowana jako nieważna.

7.3               Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę.

7.4               Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

7.5               Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań.

7.6               Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

7.7               Oferty złożone faksem lub drogą elektroniczną muszą zostać uzupełnione o oferty w formie pisemnej na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania informacji o konieczności ich dostarczenia.

 

8.         Opis sposobu obliczania ceny oferty.

 

8.1               Wykonawca określa ryczałtową cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty wartości netto za całość zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi we wzorze umowy, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

8.2               Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.3               Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu.

8.4               Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w opisie przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego jest niedopuszczalne.

8.5               Zamawiający dopuszcza jedynie prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą w walucie polskiej. 

8.6               W ofercie należy podać wartość w PLN.

 

9.                  Kryterium wraz z jego znaczeniem oraz sposób oceny ofert.

 

9.1               Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

9.2               Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9.3               Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen z wybranymi oferentami przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy.

9.4               Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.5               Wybranemu Wykonawcy  Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 

 

 

                                                                                              Zatwierdzam wraz z załącznikami:

 

 

 

 

Warszawa, dnia 1.08.2016 r.                                     

 

 

 

 

Wykaz załączników:

  1. Wzór umowy

 

 Warszawa, 13.05.2016

 

 

           "PHENIX" Sp.z o.o.

            ul. Kierbedzia 4

            00-728 Warszawa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych w ramach planowanego do realizacji projektu pt. "Opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy w ramach I etapu Konkursu w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Oferta powinna być ważna do: 30.12.2016

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.05.2016 do godz.11.00

 

załącznik do pobrania

 


 
Warszawa, 04.12.2014

 

 

"PHENIX" Sp.z o.o.

 ul. Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Firma Phenix Sp. z o.o.  otrzymała dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na realizację projektu :  „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PHENIX Sp. z o.o. poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz dostosowanie do wymogów BAT” w ramach Priorytety I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działania 1.5”Rozwój przedsiębiorczości”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę, montaż i uruchomienie zrobotozywanej linii paletyzującej i streczującej posiadająca:

- Paletowanie automatyczne z wykorzystaniem robota

- Zastosowanie robota operującego w czterech osiach z elektronicznym układem sterowania

- Dokładność ruchów robota na poziomie 0.25 mm i max udzwig 180kg i wiecej,

- Automatyczna linia do pakowania (podajnik, przenośnik, owijarka pierscieniowa)

- Elektroniczny układ sterowania

- Oprogramowanie sterujace

- Systemy bezpieczeństwa

- Grawitacyjny system transportu palet - zejscie z poziomu roboczego do poziomu "0" umożliwiające odbiór palet wózkiem ręcznym

- integracja z urządzeniami głównymi (robot, owijarka pierscieniowa)

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 ·         nazwę i adres oferenta,

·         datę sporządzenia,

·         termin ważności oferty,

·         termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Ofertę należy przesłać do siedziby firmy -  adres: 

 PHENIX" Sp.z o.o.

 ul. Kierbedzia 4

00-728 WARSZAWA

 

Oferta powinna być ważna do: 31.03.2015

Termin składania ofert upływa w dniu: 19.12.2014

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin realizacji zamówienia/umowy :  31.03.2015.

W przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu w umowie o dofinansowanie termin wykonania i  dostarczenia maszyny do firmy Phenix może być odpowiednio zmieniony.

 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:  cena


Warszawa, 05.10.2014

 

 

"PHENIX" Sp.z o.o.

 ul. Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Firma Phenix Sp. z o.o.  otrzymała dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na realizację projektu :  „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PHENIX Sp. z o.o. poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz dostosowanie do wymogów BAT” w ramach Priorytety I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działania 1.5”Rozwój przedsiębiorczości”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę automatu krajalniczego zawierającą podstawowe parametry techniczne tj. wydajność, zużycie energii oraz opis i specyfikację podzespołów:

- Stół krojczy szerokości roboczej 2m z możliwością podłączenia urządzeń peryferyjnych (np. lagowarki)

- Głowice tnące o szybkości oscylacji rzędu 6.000 cykli na minutę z automatycznym systemem szybkiego ostrzenia noża.

- Komputerowy system przygotowania i optymalizacji produkcji CAD

- Inteligentny system lagowania oraz odsysania powietrza z nakładanych warstw tkaniny

- Automatyczny system odcinania tkaniny

- Wysokość cięcia po sprasowaniu warstw 60mm

- Sterowanie urządzenia z pulpitu operatora

- Energooszczędny

  

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 ·         nazwę i adres oferenta,

·         datę sporządzenia,

·         termin ważności oferty,

·         termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Ofertę należy przesłać do siedziby firmy -  adres: 

 PHENIX" Sp.z o.o.

 ul. Kierbedzia 4

00-728 WARSZAWA

 

Oferta powinna być ważna do: 31.12.2014

Termin składania ofert upływa w dniu: 29.10.2014

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin realizacji zamówienia/umowy :  31.12.2014.

W przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu w umowie o dofinansowanie termin wykonania i  dostarczenia maszyny do firmy Phenix może być odpowiednio zmieniony.

 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:  cenaWarszawa, 18.02.2014

 

 

"PHENIX" Sp.z o.o.

 ul. Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     Firma Phenix Sp. z o.o.  otrzymała dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na realizację projektu :   Priorytet  I  Działanie 1.8  RPOWM 2007-2013  „ Dostosowanie  przedsiębiorstwa  PHENIX Sp o.o.  do normatywów  BAT poprzez zakup innowacyjnej maszyny wykorzystującej technologię przetwarzania tworzyw  polimerycznych mającej na celu ograniczenie ilości odpadów poprodukcyjnych  ”.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę maszyny do produkcji elementów plastikowych metodą wtryskową wraz z osprzętem,  zawierającą podstawowe parametry techniczne tj. wydajność, zużycie energii, ilość odpadów poprodukcyjnych oraz opis i specyfikację podzespołów:

-  wtryskarka energooszczędna

- system sterowania w języku polskim

-zespół zamykania w zakresie 420-700 ton

-układ hydrauliczny do sterowania rdzeniem

-instalacja  elektryczna

- pamięć min. 100 form

- system auto-diagnostyki

- prędkość obrotowa silnika min.140 obr./min

 

Osprzęt:

- podest do obsługi układu wtrysku
- gniazda zasilające 380V i 230V
- poduszki antywibracyjne
- zbiornik materiału
- podajnik materiału
- rozdzielacze przepływu wody

Wtryskarka powinna być dostosowana do możliwości produkowania energooszczędnie skorup fotelików samochodowych dla dzieci o wadze produktu do 2 kg.  Wymiary formy wtryskowej przewidzianej do produkcji na maszynie: wysokość 100 cm, szerokość 70 cm, głębokość 85 cm, waga do 4,8 ton. Maszyna powinna być dostosowana do pracy form wtryskowych wyposażonych w siłowniki hydrauliczne – rdzenie. Maszyna musi być w całości zgodna z normami CE.

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 ·         nazwę i adres oferenta,

·         datę sporządzenia,

·         termin ważności oferty,

·         termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Ofertę należy przesłać do siedziby firmy -  adres: 

 PHENIX" Sp.z o.o.

 ul. Kierbedzia 4

00-728 WARSZAWA

 

Oferta powinna być ważna do: 31.03.2014

Termin składania ofert upływa w dniu: 07.03.2014

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin realizacji zamówienia/umowy :  30.06.2014.

W przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu w umowie o dofinansowanie termin wykonania i  dostarczenia maszyny do firmy Phenix może być odpowiednio zmieniony.

 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:  cenaWarszawa, 18.02.2014


"PHENIX" Sp.z o.o.

 UL. KIERBEDZIA 4

00-728 WARSZAWA


 I N Q U I R Y

 

Company Phenix Sp. z o.o.  received financial suport from European Funds of Regional Development  for the  project:    Priority  I  Action  1.8  RPOWM 2007-2013  „ Adjustment of the Company  PHENIX Sp o.o.  to   BAT norm through purchasing of innovative machine using  processing technology of polymeric materials to limit production   waste”.

Considering the above we address our inquiry l to whom it may concern to present us a commercial offer for the machine In question that will be used to produce plastic elements by injection. The offer should include main technical data – efficiency, power consumption,  quantity of production waste as well as description and  specification of components :

-  injection moulding machine

- control system

-  clamping unit

-  hydraulic system

- electrical  system

 

 

The injection machine should be adequate to produce in an energy-saving way bodies for car baby seats of weight up to 2 Kg. Size of the mould to be applied on the machine 100 cm long,  by 70 cm by 85 cm high. Weight of the mould up to 4,8 tons. The machine should be adjusted for the production with moulds with hydraulic cylinders. Machine should comply with all CE regulations.

 

 

Submitted offer should indicate:

·         Supplier name and address,

·         Date of issue,

·         Validity of the offer,

·         Terms of payment

.

 

The offer should be in Polish or English  on the Supplier’s letterhead (or stamped  at least)  and signed by the

Supplier.

The offer should be sent to:

PHENIX" Sp.z o.o.

ul. Kierbedzia 4

00-728 WARSZAWA

Validity of the offer : 31.03.2014

Deadline of tender submission: 07.03.2014

The offers presented after the deadline will be not considered.

Expected time of order implementation :  30.06.2014.

In a case time of the Project implementation  is postponed  delivery time of machine  to Phenix  can be changed accordingly.Warszawa, 13.12.2012


"PHENIX" Sp.z o.o.

 UL. KIERBEDZIA 4

00-728 WARSZAWA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi w zakresie etapu 4

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych etapu 4 w ramach realizacji projektu II etap wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

 

Tytuł projektu: „Aktywizacja eksportu fotelików samochodowych dla dzieci produkcji firmy

                          PHENIX Sp. z o.o.”

Termin realizacji prac:  02.01.2013 – 31.05.2013

NR Umowy: UDA-POIG.06.01.00-14-153/10-00

 

Zakres zapytania ofertowego

 

      1. Zorganizowanie wyjazdów do Francji, Grecji i Niemiec oraz spotkań przewidywanymi partnerami, wyselekcjonowanymi na podstawie badań marketingowych w tym:

-Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi nabywcami fotelików i uzgodnienie harmonogramu

 rozmów.

-Zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdów/przelotów przedstawicieli firmy PHENIX Sp. z

 o.o.z Polski do kraju docelowego oraz przejazdów/przelotów na terenie każdego docelowego

 kraju,

-Zarezerwowanie i pokrycie kosztów noclegów w hotelach, przy uwzględnieniu

 obowiązujących limitów hotelowych.

 Lista  firm, opracowana w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonych badań  

 marketingowych a także przewidywana ilość osobo/dni  przewidzianych na każdy kraj

 zostanie  przedstawiona niezwłocznie po zgłoszeniu się Zainteresowanego złożeniem

 takiej oferty.

 

Uwaga: na koszty wyżywienia swoich przedstawicieli biorących udział w w/w wyjazdach

            f-ma PHENIX Sp. z o.o. wypłaci diety.

                

 

Złożona oferta powinna zawierać:

·      nazwę i adres oferenta,

·      datę sporządzenia,

·      termin ważności oferty,

·      cenę dla każdego działania,

·      doświadczenie w organizacji misji,

·      termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta może zostać przesłana:

·      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@phenix.pl

·      za pośrednictwem poczty na adres siedziby firmy tj

                                                                       PHENIX" Sp.z o.o.

                                                                          ul. Kierbedzia 4

                                                                          00-728 WARSZAWA                                                        

Oferta powinna być ważna do: 31.01.2013

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.12.2012

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

65

2

Doświadczenie

35

 

 

        100

 

 

 

 

Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego

           

 

 


Warszawa, dnia 08.10.2012

 

 

 

 

PHENIX Sp. z o.o.                                                                               

ul.Kierbedzia 4

00-728 Warszawa


Szanowni Państwo
 

    Firma Phenix Sp. z o.o.  otrzymała dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na realizację projektu :   Priorytet  I  Działanie 1.8  RPOWM 2007-2013  „ Dostosowanie  przedsiębiorstwa  PHENIX Sp o.o.  do normatywów  BAT poprzez zakup innowacyjnej maszyny wykorzystującej technologię przetwarzania tworzyw  polimerycznych mającej na celu ograniczenie ilości odpadów poprodukcyjnych  ”.


W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:
1.    Formy wtryskowej do rączki nosidełka z wtryskiem z gazem dla dziecka w grupie 0+ według regulaminu ONZ ECE 44/04. W załączniku nr 1 rysunek techniczny.
2.    Formy wtryskowej do korpusu nosidełka dla dziecka w grupie 0+ według regulaminu ONZ ECE 44/04. W załączniku nr 2 rysunek techniczny.

Złożona oferta powinna zawierać:

·         nazwę i adres oferenta,

·         datę sporządzenia,

·         termin ważności oferty,

·         termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Ofertę należy przesłać do siedziby firmy -  adres: 

PHENIX" Sp.z o.o.

ul. Kierbedzia 4

00-728 WARSZAWA

Oferta powinna być ważna do: 31.12.2012

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.10.2012

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przewidywany termin realizacji zamówienia/umowy do:  31.03.2013

W przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu w umowie o dofinansowanie termin wykonania i  dostarczenia maszyny do firmy Phenix może być odpowiednio zmieniony.

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:  cena

 

 Złożenie oferty oznacza akceptację umowy kupna-sprzedaży:            

Umowa

zawarta w Warszawie dnia …………………………………….

między:

1. nazwa i adres dostawcy …………………………………………………………………………………………………

NIP ………………………………, REGON nr …………………………………………,. wpisanym do rejestru przedsiębiorców, prowadzonym przez ……………………………………………………………………………………………………………zwanym w treści umowy “Dostawcą”    

a

2. Phenix Sp. z o.o., ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, NIP 521-31-03-347 , zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”.

PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY 

§ 1

1.     Przedmiotem umowy jest dostawa przez Dostawcę:

- Formy wtryskowej z do rączki nosidełka z wtryskiem z gazem dla dziecka w grupie 0+ według regulaminu ONZ ECE 44/04.

oraz

- Formy wtrysku do korpusu do nosidełka dla dziecka w grupie 0+ według regulaminu ONZ            

    ECE 44/04 . W załączniku nr 2 rysunek techniczny.

WARUNKI DOSTAWY I INSTALACJI

§ 2

1.            Zamawiający sam odbierze formę we wskazanym przez Dostawcę punkcie. Zamawiający zapewni wszelkie środki/materiały potrzebne do uruchomienia produkcji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 3

1.            Rozruch techniczny Formy będzie przeprowadzony prze współudziale przedstawicieli obu stron umowy.

2.            Rozruch techniczny formy rozpocznie się dopiero po stwierdzeniu przez Dostawcę, że wszystkie warunki niezbędne do pracy Formy zostały zapewnione.

3.            Rozruch techniczny Formy zostanie potwierdzony protokołem odbioru.

Od chwili podpisania przez strony protokołu odbioru, ryzyko utraty lub uszkodzenia będącego wynikiem nienależytego zabezpieczenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego

GWARANCJA

§ 4

1. Dostawca udziela na Formy dwunastomiesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu przekazania Formy .

2. W razie wystąpienia wad istotnych lub każdej innej awarii powodującej niesprawność Formy, gwarancja ulega przedłużeniu o czas, od chwili powiadomienia Dostawcy przez Zamawiającego o wadzie, do czasu jej usunięcia.

4.    Wadą istotną jest taka usterka Formy, która będzie wymagała od Dostawcy dokonania czynności naprawczych przez producenta.

5.    Uprawnienia wynikające z gwarancji nie ograniczają w niczym uprawnień przewidzianych przepisami o rękojmi.

6.    Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty przestojów u Zamawiającego,

      kary powstałe z tytułu opóźnienia dostaw do klientów Zamawiającego oraz za inne

     odszkodowania poniesione przez Odbiorcę na rzecz jego klientów , z wyjątkiem

     konsekwencji przestojów spowodowanych niesprawnością Formy z winy dostawcy

dłuższych niż okres przewidziany na naprawę Formy zgodnie z warunkami gwarancji.

§ 5

1. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi, w przypadku:

a.    Eksploatacji Formy w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi doręczoną Zamawiającemu w chwili wydania Formy;

b.    Dokonywania samodzielnych napraw bez zgody Dostawcy.

c.    Przez samodzielne naprawy nie uważa się czynności wynikających z bieżącej obsługi, wymiany materiałów i części eksploatacyjnych.

SYSTEM PŁATNOŚCI

§ 6

1.   Cena wynosi:   PLN …….. + VAT

(słownie złotych: )

Należność zostanie zapłacona nie później niż do……………………..

SIŁA WYŻSZA

§ 7

1.  W przypadku wystąpienia siły wyższej (np.: powódź, trzęsienie ziemi, strajki i inne), mającej rzeczywisty wpływ na wykonanie niniejszej umowy, określony w

§ 1 termin dostawy, ulega przesunięciu o czas trwania siły wyższej.

2.  Dostawca zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu i zakończeniu działania siły wyższej, uniemożliwiającej terminowe wykonanie umowy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1.               Do czasu uregulowania wszystkich należności wynikających z postanowień umowy Forma będzie stanowić własność Dostawcy. 

2.               W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy, Dostawca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej przez Zamawiającego zaliczki oraz innych otrzymanych w wyniku realizacji niniejszej umowy, od Zamawiającego pieniędzy, w terminie 7 dni od wezwania do jej zwrotu.

.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W razie sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Dostawcy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Zamawiający                                                                                                                                                                                 Dostawca

Phenix Sp. z o.o.
Ul. Kierbedzia 4
00-728 Warszawa
Tel. (22)6447666
Fax. (22)6413600


 

 

grillo raczka-Model1.png

Rzut rączki od góry.  PROJEKT ABU. PHENIX. 44/04  RĄCZKA.

Szerokość koła: około 80 mm

Szerokość : około 540mm

Grubość  w części niskiej: około 34 mm

Szerokość otworu z boku : około 16mm

grillo raczka-Model2.png

Rzut z boku

Wysokość rączki: około 480 mm

Promień najmniejszego otworu: około 3mm

Promień pierścienia z boku: około 15mm

 


 

grillo raczka-Model3.png

Rzut z przodu

Szerokość rączki około 540mm

Średnica otworu około 5mm

Wysokość  około 480mm

Grubość kółka około 30mm

Promień zaokrąglenia dolnej części kółka: 3mm

Wysokość otworu z boku kółka: 32mm
 

grillo raczka-Model4.png

Rzut z tyłu

Szerokość rączki około 540mm

Średnica dziur 5mm

Wysokość rączki 480 mm

Grubość kółka 30mm

Promień zaokrąglenia  kółka 3mm

Wysokość otworu z boku kółka32m m

korpus-Model1b.png

Rzut boczny.  Projekt ABU, PHENIX

A – Długość korpusu – około 700 mm B – Wysokość korpusu – 330 mm  C – Średnica kółka do rączki : 84 mm    D – Średnica kółka rączki: 73 mm


 

korpus-Model2b.png

Rzut z przodu

A – Szerokość korpusu: około 465 mm  B – Wysokość korpusu:  około 330 mm    C – Szerokość rozstawu nóżek, część przednia: około 240 mm

korpus-Model3b.png

Rzut z tyłu

A – Szerokość korpusu: około 465 mm    B – Wysokość korpusu: około 33 mm   C – Szerokość rozstawu nóżek w części tylnej: około 200 mm

korpus-Model4b.png

Rzut z góry

A – Długość korpusu  700 mm            B – Szerokość korpusu 465 mm

korpus-Model5b.png

Rzut z  dołu

A – Długość korpusu: około 700 mm            B – Szerokość korpusu: około 465 mm


Warszawa, 24.04.2012


"PHENIX" Sp.z o.o.

 UL. KIERBEDZIA 4

00-728 WARSZAWA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi w zakresie etapu 3

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych etapu 3 w ramach realizacji projektu II etap wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

 

Tytuł projektu:  „Aktywizacja eksportu fotelików samochodowych dla dzieci produkcji firmy

                          PHENIX Sp. z o.o.”

Termin realizacji prac:  01.06.2012 – 30.11.2012

NR Umowy: UDA-POIG.06.01.00-14-153/10-00

 

Zakres zapytania ofertowego:

1.      Przeprowadzenie badań marketingowych na foteliki samochodowe dla dzieci w Grecji.

2.      Zorganizowanie wyjazdów do Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz spotkań z przewidywanymi partnerami, wyselekcjonowanymi na podstawie badań marketingowych w tym:

o       Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi nabywcami fotelików i uzgodnienie harmonogramu spotkań,

o       Zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdów/przelotów przedstawicieli firmy PHENIX Sp. z  o.o.z Polski do kraju docelowego oraz przejazdów/przelotów na terenie każdego docelowego  kraju,

o       Zarezerwowanie i pokrycie kosztów noclegów w hotelach, przy uwzględnieniu  obowiązujących limitów hotelowych.

 

Lista firm, opracowana w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonych badań  marketingowych, a także przewidywana ilość osobo/dni  przewidzianych na każdy kraj zostanie  przedstawiona niezwłocznie po zgłoszeniu się Zainteresowanego złożeniem takiej oferty.

 

Złożona oferta powinna zawierać:

·         nazwę i adres oferenta,

·         datę sporządzenia,

·         termin ważności oferty,

·         cenę dla każdego działania,

·         doświadczenie,

·         termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

 

Oferta może zostać przesłana do siedziby firmy lub elektronicznie na adres: info@phenix.pl

 

Oferta powinna być ważna do: 30.06.2012

 

1.      Termin składania ofert dla punktu 1 zapytania ofertowego (Przeprowadzenie badań marketingowych na foteliki samochodowe dla dzieci w Grecji.) upływa w dniu: 18.05.2012,

2.       Dla punktu 2 zapytania ofertowego (Zorganizowanie wyjazdów do Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz spotkań z przewidywanymi partnerami, wyselekcjonowanymi na podstawie badań marketingowych) upływa w dniu 03.05.2012

 

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

70

2

Doświadczenie

30

 

 

100

 

           

Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

 

 


Warszawa, 17.02.2012

"PHENIX" Sp. z o.o.
ul. KIERBEDZIA 4
00-728 WARSZAWA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych w ramach realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uczestnictwo w imprezach wystawienniczo – targowych oraz misjach gospodarczych” W ramach priorytetu I „ TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU.” Działania 1.7 „PROMOCJA GOSPODARCZA.” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Termin realizacji prac: 2011-03-15 – 2012-12-31
NR Umowy: RPMA.01.07.00-14-026/11-00
Zakres zapytania ofertowego

Zorganizowanie wyjazdów na targi do: USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Chin, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi nabywcami fotelików i uzgodnienie harmonogramu rozmów.
-Zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdów/przelotów przedstawicieli firmy PHENIX Sp. z o.o.z Polski do kraju docelowego oraz przejazdów/przelotów na terenie każdego docelowego kraju,
-Zarezerwowanie i pokrycie kosztów noclegów w hotelach, przy uwzględnieniu obowiązujących limitów hotelowych.
Uwaga: na koszty wyżywienia swoich przedstawicieli biorących udział w w/w wyjazdach
f-ma PHENIX Sp. z o.o. wypłaci diety

Złożona oferta powinna zawierać:

· nazwę i adres oferenta,
· datę sporządzenia,
· termin ważności oferty,
· cenę dla każdego działania,
· doświadczenie w organizacji misji,
· termin płatności.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Ofertę należy przesłać do siedziby firmy - adres:
PHENIX" Sp. z o.o.
ul. Kierbedzia 4
00-728 WARSZAWA

lub e-mail: info@phenix.pl

Oferta powinna być ważna do: 2012-12-31
Termin składania ofert upływa w dniu: 2012-03-02
Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

65

2

Doświadczenie

35

100

Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego

 


Warszawa, 14.11.2011


PHENIX Sp. z o.o.
UL. KIERBEDZIA 4
00-728 WARSZAWA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi w zakresie etapu 2

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych etapu 2 w ramach realizacji projektu II etap wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: „Aktywizacja eksportu fotelików samochodowych dla dzieci produkcji firmy

PHENIX Sp. z o.o.”

Termin realizacji prac: 01.12.2011 – 31.05..2012

NR Umowy: UDA-POIG.06.01.00-14-153/10-00

Zakres zapytania ofertowego

1.Przeprowadzenie badań marketingowych na foteliki samochodowe dla dzieci we Francji
    i w Hiszpanii
2. Zorganizowanie wyjazdów do Anglii, Francji,Niemiec i krajów Beneluksu oraz spotkań z
    przewidywanymi partnerami, wyselekcjonowanymi na podstawie badań marketingowych
    w tym:

    -Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi nabywcami fotelików i uzgodnienie harmonogramu
    rozmów.
    -Zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdów/przelotów przedstawicieli firmy
    PHENIX Sp. z o.o.z Polski do kraju docelowego oraz przejazdów/przelotów na terenie każdego
    docelowego kraju,
    -Zarezerwowanie i pokrycie kosztów noclegów w hotelach, przy uwzględnieniu obowiązujących limitów hotelowych.
    Lista firm, opracowana w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonych badań
    marketingowych a także przewidywana ilość osobo/dni przewidzianych na każdy kraj
    zostanie przedstawiona niezwłocznie po zgłoszeniu się Zainteresowanego złożeniem takiej oferty.
    Uwaga: na koszty wyżywienia swoich przedstawicieli biorących udział w w/w wyjazdach
    f-ma PHENIX Sp. z o.o. wypłaci diety.
 

Złożona oferta powinna zawierać:

· nazwę i adres oferenta,

· datę sporządzenia,

· termin ważności oferty,

· cenę dla każdego działania,

· doświadczenie w organizacji misji,

· termin płatności.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta może zostać przesłana:

· za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@phenix.pl
· za pośrednictwem poczty na adres siedziby firmy tj

PHENIX" Sp.z o.o.
ul. Kierbedzia 4
00-728 WARSZAWA

Oferta powinna być ważna do: 30.12.2011

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.11.2011

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

65

2

Doświadczenie

35

100

Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego


 


 16.05.2011

W związku z realizacją projektu w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych zgodnie z zapytaniem ofertowym :

Warszawa, 16.05.2011


"PHENIX" Sp.z o.o.

 UL. KIERBEDZIA 4

00-728 WARSZAWA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi w zakresie etapu 1

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych etapu 1 w ramach realizacji projektu II etap wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

 

Tytuł projektu: „Aktywizacja eksportu fotelików samochodowych dla dzieci produkcji firmy

                          PHENIX Sp. z o.o.”

Termin realizacji prac:  01.06.2011 – 30.11.2011

NR Umowy: UDA-POIG.06.01.00-14-153/10-00

 

Zakres zapytania ofertowego:

·         Przeprowadzenie badań marketingowych na foteliki samochodowe dla dzieci w Anglii, Niemczech i w krajach Beneluksu.

·         Zorganizowanie wyjazdów do Anglii i Holandii  i spotkań z przewidywanymi partnerami, wyselekcjonowanymi na podstawie badań marketingowych.

 

Złożona oferta powinna zawierać:

·         nazwę i adres oferenta,

·         datę sporządzenia,

·         termin ważności oferty,

·         cenę dla każdego działania,

·         doświadczenie w organizacji misji,

·         termin płatności.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Ofertę należy przesłać do siedziby firmy -  adres:  PHENIX" Sp.z o.o.

                                                                       ul. Kierbedzia 4

                                                                       00-728 WARSZAWA                                                        

Oferta powinna być ważna do: 30.06.2011

Termin składania ofert upływa w dniu: 31.05.2011

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

65

2

Doświadczenie

35

 

 

        100

Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego